Stärkt samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet

Publicerad 14 februari 2017 18:32

Norrköpings kommun och Linköpings universitet stärker sitt samarbete genom ett avtal om strategisk samverkan. Syftet är att vidareutveckla det gemensamma arbete som redan i dag bedrivs och stärka ett långsiktigt samarbete.

I februari undertecknades avtalet av Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande och Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet.
– Vi har både en förhoppning och en ambition om att det här kommer att stärka vårt samarbete in i framtiden, framhöll Lars Stjernkvist under signeringen i Rådhuset den 2 februari.

Norrköpings kommun och Linköpings universitet har en lång tradition av samverkan över verksamhetsgränserna. Redan när Campus Norrköping etablerades för 20 år sedan växte ett samarbete fram som har stärkts under åren. Ett tidigare samverkansavtal, kallat Lyskraft, löpte ut vid årets slut varför ett nytt samverkansavtal skapades.

Exempel från vad tidigare avtal gett upphov till presenterades under avtalssigneringen. Bland annat ett mentorprojekt kallat LuMink akademin där universitetsstudenter hjälper högstadieelever i Hageby med exempelvis läxläsning.
– Mentorerna träffar eleverna på andra platser än i skolmiljö vilket avdramatiserar skolarbetet. Studenterna verkar som inspiratörer och det kan resultera i att eleverna vill gå vidare till högre studier, berättade Martin Karlsson, lärare på Klingsborgsskolan och delaktig i projektet. Testmiljö Norrköping är ett annat projekt som presenterades. Det är ett forskningssamarbete med syfte att prova och utvärdera nya lösningar som underlättar tillvaron för äldre. Projektet har visat sig vara positivt och kommer att fortsätta drivas inom Norrköpings kommun.

Det nya strategiska samverkansavtalet sträcker sig över tre år och kommer att ske inom tre huvudområden; bildning, hållbar tillväxt och välfärd där anställda från både universitetet och kommunen ska arbeta tillsammans. Tidigare avtalet Lyskraft visade positiva resultat från studentmedverkan vilket kommer att fortsätta även under kommande avtalsperiod.