Rekrytering i balans för socialsekreterare i Norrköpings kommun

Publicerad 27 januari 2017 18:43

Bristen på socionomer eller personer med likvärdig kompetens, är ett nationellt problem som drabbar alla kommuner i Sverige. Behovet är fortsatt stort och ett långsiktigt arbete för att fylla tomma tjänster och behålla personal är av vikt. I Norrköpings kommun jobbar man ständigt med hållbar rekryteringsprocess för att tillsätta vakanser med kompetent personal.
– Nu har vi bemanning i balans. Under större delen av 2016 var personalomsättningen högre än vad vi kunde nyrekrytera.
Vi, chefer, mentorer och medarbetare har under året jobbat intensivt med rekrytering men också av introduktion av nya handläggare och aspiranter, vilket är en förutsättning för att komma in i arbetet och trivas på den nya arbetsplatsen, säger Tina Mathsson, verksamhetschef ekonomiskt bistånd, arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.

Inom socialkontoret och arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret (AVK) arbetar man med tre olika delar för att rekrytera personal. Aspirantprogrammet som är ett samarbete mellan AVK och Linköpings universitet, jobbsatsningen där nyutexaminerade socionomer får ett förstärkt introduktionsår på socialkontoret samt att alla förvaltningar inom kommunen som har socionomtjänster ingår i en gemensam rekryteringskampanj.

Hos AVK rekryteras socialsekreterare löpande vilket leder till att grundbemanningen kommer att vara i balans under tidig vår 2017.
– En stor framgångsfaktor som bidragit till att vi lyckats rekrytera är våra mycket kompetenta medarbetare som har tagit ett stort ansvar för vår verksamhet när många tjänster varit vakanta. För att i detta skede ta nästa steg, vilket handlar om organisation kring arbetsbelastning, så rekryterar vi nu ytterligare två socialsekreterare som resurs till de olika enheterna, säger Tina Mathsson.

Hos barn och ungdom myndighet på socialkontoret ser man positiva resultat från de satsningar som gjorts på medarbetarna.
– Varje år utvärderar vi jobbsatsningen och kan se att våra medarbetare är nöjda. Nästan alla har valt att stanna kvar hos oss och vi har en väldigt god stämning på kontoret, berättar John Törnquist, enhetschef på socialkontoret, barn och ungdom myndighet.
Genom jobbsatsningen får nyutexaminerade socionomer ett förstärkt introduktionsår med utsedda mentorer, de ingår i en reflektionsgrupp där de får råd och stöd av handledare och de hanterar färre ärenden under tiden som introduktionsåret pågår.
– Vi har även under senaste året infört en gedigen introduktion för samtliga nya medarbetare. Det finns alltid personal redo att ta hand om den som börjar hos oss. Vi har också satsat på teknik vilket bland annat innebär att all personal har varsin bärbar dator och smartphone för att underlätta i arbetet. Alla handläggare som arbetar med barn- och ungdomsutredningar får ett funktionstillägg på 2000 kronor utöver grundlönen, säger John Törnquist.
Inom enheten finns även flera 1:e socialsekreterare till för att kunna ge rätt stöd och hjälp till alla medarbetare i handläggningsprocessen.
– Vår verksamhet präglas av den goda intentionen och våra socialsekreterare gör en viktig insats för de barn och ungdomar som behöver stöd och skydd. Många söker de tjänster som läggs ut och vi behöver inte använda oss av bemanningsföretag. Det är ett mycket kvalificerat arbete med hög arbetsbelastning och därför är det viktigt att tänka långsiktigt genom ett närvarande ledarskap, rätt stöd till personalen och fortbildning. Det bidrar till stabilitet på arbetsplatsen, säger John Törnquist.