Ett interaktivt flerspråkigt digitalt läromedel

Publicerad 13 januari 2017 18:48

Genom att öka kvaliteten på studiehandledningen för nyanlända och ge eleven fler möjligheter att använda sitt modersmål som en resurs i undervisningen, kan det bidra till ökad motivation för lärandet för den enskilda eleven. Norrköpings kommun har därför tagit initiativet att medverka i Språkprojektet under 3 år, som tillsammans med forskare och kommuner utvecklar ett digitalt flerspråkigt läromedel.

Genom språkprojektet översätts all lektionsundervisning till språken: svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinska och dari.

– Det är viktigt att skapa förutsättningar för alla elever oavsett bakgrund att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt.Elever kan snabbare tillgodogöra sig läroplanens mål och på sikt bidra till höjda resultat och höjd andel behöriga elever till gymnasiet, säger Jilda Sürup, projektledare med inriktning nyanlända vid utbildningskontoret.

Materialet består av animerade kortfilmer som är baserade på det centrala innehållet LGR11 år 7-9. Det omfattar de tio ämnena: matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, samhällskunskap, historia, geografi, religion och engelska.

– Alla elever, lärare och studiehandledare kopplade till år 7 - 9 kommer att få tillgång till detta digitala läromedel som kan användas på telefoner, paddor och datorer både i skolan och i hemmet., säger Jilda Sürup.

Eftersom kommunen valt extra åtkomst kommer alla elever och pedagoger, lärare och studiehandledare verksamma i mellanstadiet årskurs 4 – 6, gymnasiet + introduktionsprogram, sär- och specialskolor och vuxenutbildningockså att ha tillgång till det digitala läromedlet.

Norrköpings kommun är nu med och utvecklar detta nya flerspråkiga digitala läromedel tillsammans med forskare och andra kommuner. Skolorna i kommunen stödjer projektet framför allt genom användning men får också delta i enkätundersökningar och intervjuer av pedagoger och elever.