Ljuralänken, ny spårväg mellan Söder tull och Ljura centrum

Illustrationsbild på en spårväg


Norrköpings kommun planerar för att bygga ut och förbättra spårvägen i Norrköping. En del i det är Ljuralänken, en ny spårvägssträckning från Söder tull till Ljura via Vasaparken.

Just nu finns inga pengar i kommunens budget för Ljuralänken. Det innebär att projektet är pausat tillsvidare.

Förslag på framtida spårdragning

Karta där ett förslag till framtida linjenät visas
Genom att bygga Ljuralänken skulle det vara möjligt att skapa tre spårvagnslinjer i Norrköping istället för nuvarande två.
  • Den gröna linjen är oförändrad och trafikerar Klockaretorpet-Drottninggatan-Vidablick
  • Om den blå linjen fortsätter längs med Drottninggatan halveras restiden mellan Ljura och resecentrum.
  • Om Ljuralänken byggs kan Kristinaplatsen utvecklas till en trevlig plats att vistas på.
  • Ljuralänken.
  • Om Ljuralänken byggs möjliggör det att den nu nedlagda Klingsbergsslingan kan öppnas upp igen.
  • Möjlig fortsatt spårvägsutbyggnad från Norr tull till Vrinnevi.

Frågor och svar

Kommer Ljuralänken att byggas?

Just nu finns inga pengar i kommunens budget för Ljuralänken. Arbetet är tillsvidare pausat.

Vad kommer Ljuralänken att kosta?

Den totala kostnaden för att bygga Ljuralänken beräknas bli 95 miljoner kronor. Projektet har tidigare blivit godkänt för att få halva kostnaden av staten. Därmed skulle kostnaden för Norrköpings kommun bli cirka 48 miljoner kronor.

Just nu finns inte pengar i kommunens budget för Ljuralänken.

Hur påverkas Vasaparken och Kristinaplatsen?

Eftersom Ljuralänkens dragning inte är fastslagen är det svårt att säga exakt hur Vasaparken kommer att påverkas. Målsättningen är att parken påverkas så lite som möjligt. Vasaparken är en mycket välanvänd och omtyckt park och det är viktigt att den får fortsätta vara det.

Tanken är att bygga om Kristinaplatsen till ett torg- eller en parkmiljö, vilket skulle kunna bli ett sätt att göra Vasaparken större.

Hur påverkas förskolan Fridtunatäppan?

Det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur förskolan kommer att påverkas om Ljuralänken byggs. Målsättningen är att störa förskolan så lite som möjligt men sannolikt kommer en del av förskolans utegård att försvinna. Om det blir så, kommer gården istället att utökas ut mot Vasaparken.

Om Ljuralänken byggs kommer det även att byggas säkra passager över spåret så att fotgängare och cyklister kommer kunna ta sig över på ett säkert sätt. Bromssträckan för spårvagn är kortare än för buss.

Kommer vi att störas av buller?

Nya spårvägar går att bygga avsevärt tystare idag jämfört med det vi upplever på några av de äldre sträckorna. De tidiga utredningarna visar att de som bor i närheten av Ljuralänken inte skulle störas nämnvärt av buller från spårvägen. Men det här är en sådan sak som kommer att utredas närmare i detaljplanearbetet.

Hur och när kan jag tycka till?

För att Ljuralänken ska bli verklighet behövs en ny detaljplan för området. Planarbetet är för tillfället pausat. När en ny detaljplan tas fram har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter.

Under våren 2018 arrangerades en tidig medborgardialog om Ljuralänken och Kristinaplatsens framtida utformning. Intresset visade sig vara stort och sammanlagt kom nästan tvåtusen synpunkter in. Dessa synpunkter kommer att vägas in i den fortsatta planeringen.

Kontakter:
Martin Schmidt, verksamhetsutvecklare spår, telefon 011-15 15 51

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping