Verksamhetsbidrag – Publik verksamhet

Syfte

Verksamhetsbidraget för publik verksamhet ska möjliggöra ett rikt och varierat kultur-, fritids- och idrottsutbud riktat till kommunens innevånare och dess besökare.

Verksamhetsbidraget är för ideella arrangemang som genomförs vid flera tillfällen under en sammanhållen period och som är av ett publikt allmänintresse.

Vem kan söka verksamhetsbidrag för publik verksamhet?

Verksamhetsbidrag kan sökas av den som

Bidraget kan beviljas till:

 • offentliga arrangemang i Norrköpings kommun som riktar sig till ett publikt allmänintresse
 • offentliga arrangemang i Norrköpings kommun som ingår i ett regionalt sammanhang
 • ideella arrangemang som genomförs utan vinstintresse
 • rena arrangemangskostnader i form av hyreskostnader för offentlig lokal, ljud- och ljusteknik, artistarvoden, marknadsföring eller andra kostnader som bedöms likvärdiga för att ett arrangemang ska kunna genomföras
    

Bidraget kan inte beviljas till:

 • arrangemang med övervägande religiös eller politisk inriktning
 • arrangemang som får produktions-, arrangemangs-, utvecklings- eller uppdragsbidrag
 • arrangemang som bedöms ligga inom en förenings ordinarie verksamhet
 • jubileer, minnesdagar, nationaldagsfirande eller liknande
 • arrangemang av sluten karaktär
 • egna arvoden eller inkomster till föreningens egna medlemmar
 • matkostnader eller liknande
 • arrangemang med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och besöksnäring
 • arrangemang i kommunala verksamheter eller bolags regi

Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

I bedömningen av er ansökan så utgår vi från syftet med bidraget, som är att möjliggöra ett rikt och varierat utbud av upplevelser, visa upp en mångfald av uttrycksformer samt sträva efter en spridning av kultur- och fritidsarrangemang inom hela kommunen.

Uppföljning och redovisning

Efter att arrangemanget ägt rum lämnas en redovisning in tillsammans med ekonomisk berättelse som styrker arrangemangskostnader.

Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.

Ansökan

Ansökningsblankett på Mina Sidor
Ansökan lämnas eller skickas till kultur- och fritidskontoret senast den 1 november och 1 april.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt