Utvecklingsbidrag – Publik verksamhet

Syfte

Syftet med utvecklingsbidraget är att stödja nya, innovativa idéer och utveckla ett rikt och varierat kulturutbud riktat till kommunens innevånare och dess besökare.

Utvecklingsbidrag kan sökas för nya idéer och initiativ i tillfällig projektform som utvecklar kommunens kulturutbud inom området publik verksamhet.

Utvecklingsbidrag kan sökas max två år i följd för samma projekt.

Observera att projektet inte får påbörjas innan beslut är fattat.

 

Vem kan söka utvecklingsbidrag för publik verksamhet?

Föreningar och andra aktörer som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser inom området publik verksamhetPDF (pdf, 232.3 kB) kan söka detta utvecklingsbidrag.


Bidraget kan inte beviljas till:

  • projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning
  • projekt som får produktions-, arrangemangs-, verksamhets- eller uppdragsbidrag
  • projekt som bedöms ligga inom en förenings ordinarie verksamhet
  • egna arvoden eller inkomster till föreningens egna medlemmar
  • projekt med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och besöksnäring
  • projekt i kommunala verksamheter eller bolags regi
  • projekt av sluten karaktär
  • redan påbörjade projekt, i det avseendet att den sökande får planera projektet men inte påbörja själva genomförandet


Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

I bedömningen av er ansökan så utgår vi från syftet med bidraget, som är att möjliggöra nya, innovativa idéer och utveckla ett rikt och varierat utbud av upplevelser, samt visa upp en mångfald av uttrycksformer inom hela kommunen.

 

Uppföljning och redovisning

Efter att utvecklingsprojektet ägt rum inlämnas en redovisning tillsammans med ekonomisk berättelse som styrker projektkostnader.

Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.

 

Ansökan

Ansökningsblankett på Mina Sidor

Ansökan skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret senast tio veckor innan planerad projektstart. Kultur- och fritidskontoret beviljar inga bidrag för redan påbörjade projekt.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt