Verksamhetsbidrag – Demokrati och Inkludering

Syfte

Verksamhetsbidraget för demokrati och inkludering riktar sig till föreningar som bedriver lokal, utåtriktad verksamhet för boende i Norrköpings kommun.

Syftet med bidraget är att främja demokrati och inkludering i samhället.


Vem kan söka verksamhetsbidrag för demokrati och inkludering?

Bidragsberättigad förening:


Bidraget kan beviljas till:

  • verksamhet riktad till personer i behov av stöd så som kontaktverksamhet, kamratstöd, stödgrupper och liknande
  • lov/lägerverksamhet
  • integrationsfrämjande insatser


Bidraget kan inte beviljas till:

  • läxhjälp
  • föreningar och organisationer med verksamhets- eller medlemsbidrag inom något annat av kultur- och fritidsnämndens bidragsområden
  • organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning. Dessa hänvisas att söka Verksamhetsbidrag för funktionshinderföreningar


Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

I ansökan ska föreningen skicka med en verksamhetsplan för det kommande året, där ni tydligt beskriver de planerade aktiviteterna, målgrupp och kostnader, samt föreningens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på föreningens och verksamhetens omfattning.

Ni ska också redovisa om ni har fått eller söker bidrag till verksamheten från någon annan än kultur- och fritidsnämnden.


Ansökan

Ansökningsblankett på Mina Sidor

Ansökan lämnas eller skickas till kultur- och fritidskontoret senast den 15 november.

Första gången er förening söker verksamhetsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska ni skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt

Mer information