Bidrag till funktionshinderföreningar

Syfte

Syftet med verksamhetsbidraget för funktionshinderföreningar är att stödja verksamhet som främjar full delaktighet och jämlikhet i samhället för människor med funktionsnedsättning.

Verksamhetsbidraget för funktionshinderföreningar ska möjliggöra aktiviteter för barn och ungdomar samt deras familjer, och vuxna enskilt eller i grupp, samt stödja opinionsbildning och kunskapsbildning för ökad förståelse avseende livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning.

Bidrag kan beviljas för kostnader för medlemmar som bor i Norrköpings kommun.


Vem kan söka verksamhetsbidrag för funktionshinderföreningar?

Bidragsberättigad förening:

  • består av personer med funktionsnedsättning, som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring eller/och anhöriga till sådana personer
  • uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidragPDF (pdf, 226.3 kB)
  • har minst 10 medlemmar
  • bedriver kontinuerlig verksamhet
  • samverkar med den övriga lokala funktionshinderrörelsen


Bidrag kan beviljas till

  • aktiviteter huvudsakligen avsedda för föreningens medlemmar, till exempel sammankomster för social gemenskap, fritidsverksamheter, träning och motion, föreläsningar, fortbildning och utflykter
  • aktiviteter som vänder sig till myndigheter och allmänheten med information och utbildning för att öka kunskapen om den egna målgruppens funktionsnedsättningar och deras livsvillkor
  • aktiviteter som möjliggör att föreningen kan erbjuda enskilda medlemmar mänskligt stöd såsom kontaktpersoner för specifika funktionsnedsättningar, besök på sjukhus och särskilda boenden eller liknande.
  • merkostnader som föreningen har i samband med aktiviteter anordnade av föreningen, på grund av medlemmarnas funktionsnedsättningar


Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

I ansökan ska föreningen skicka med en verksamhetsplan för det kommande året, där ni tydligt beskriver de planerade aktiviteterna, målgrupp och kostnader, samt föreningens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på föreningens och verksamhetens omfattning.

Ni ska också redovisa om ni har fått eller söker bidrag till verksamheten från någon annan än kultur- och fritidsnämnden.


Ansökan

Ansökningsblankett på Mina Sidor

Ansökan lämnas eller skickas till kultur- och fritidskontoret senast den 15 november.

Första gången er förening söker verksamhetsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska ni skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt