Anläggningsbidrag – Demokrati och inkludering

Syfte

Anläggningsbidraget är ett verksamhetsbidrag med syfte att ge föreningar med ansvar för en föreningsdriven anläggning stöd vid om- och tillbyggnader, reparationer och periodiskt underhåll. Anläggningen ska hållas tillgänglig och bedömas viktig för Norrköpings kommun.

Observera att arbetet inte får påbörjas och material inte får köpas in förrän beslut är fattat. Dispens kan beviljas i särskilda fall om kultur- och fritidskontoret bedömer det motiverat.

Vem kan söka anläggningsbidrag?

Bidragsberättigad förening:

 • uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidragPDF (pdf, 226.3 kB)
 • äger, arrenderar eller driver anläggning under ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande förhållande avses avtal av långsiktig karaktär med förfogande som ägare. Avtalstiden ska vara 10 år eller längre. Undantag från minsta avtalstid på 10 år kan göras i de fall föreningen övertar tidigare kommunalt driven anläggning

Bidrag kan beviljas till:

 • om- och tillbyggnader
 • reparationer
 • periodiskt underhåll
 • kapitalvaror eller investeringar som bedöms vara av särskilt intresse för föreningens kärnverksamhet och har ett bestående värde för anläggningen, samt fyller ett prioriterat målområde

Bidraget kan inte beviljas till:

 • investeringar som saknar direkt koppling till föreningens kärnverksamhet
 • redan påbörjade insatser
 • finansiering av en nyetablering (Läs mer: Investering i föreningsdriven anläggning (KS 2017/0272) och Kommunal exploateringsmark som disponeras av idrottsföreningar (KS 2012/0903))

Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på om den planerade insatsen:

 • främjar trygghet och säkerhet
 • ökar tillgänglighet
 • påverkar energi och miljö positivt
 • främjar jämställdhet
 • undanröjer akut hinder för verksamhet

Vi tittar även på om föreningen har beviljats anläggningsbidrag förut.

Uppföljning och redovisning

Bidraget betalas ut i efterskott. Ni ska lämna in verifikationer som styrker sökta kostnader. Insatsen ska vara godkänd av kultur- och fritidskontoret.

Utifrån anläggningsprojektets storlek och komplexitet ska slutredovisning ske inom en ett- till treårsperiod. Slutredovisningstid fastställs i det enskilda beslutet.

Vi förväntar oss att en förening som beviljats anläggningsbidrag medverkar till fortsatt dialog med handläggare på kultur- och fritidskontoret. Vi besöker anläggningen vid behov.

Ansökan

Ansökningsblankett på Mina Sidor

Ansökan skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret löpande under året. Vid akut uppkomna behov kan ansökan, efter dialog med kultur- och fritidskontoret, även handläggas löpande under året. Kultur- och fritidskontoret beviljar inga bidrag för redan påbörjade projekt.

Innan nytt bidrag kan sökas ska eventuellt tidigare beviljad insats vara genomförd och slutrapporterad.

I ansökan ska ni skriva om ni har fått eller söker bidrag till projektet från någon annan än kultur- och fritidsnämnden.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt

Mer information