Norrköpings promenader

Exempelbild

Sedan slutet av 1800-talet ramas större delen av Norrköpings stadskärna in av långa lindalléer. Med sin unika karaktär är de ett av stadens främsta kännetecken och en självklar del av Norrköpings identitet.

Sammanlagt finns det 1 847 lindar i Norrköpings promenader, varje träd är unikt och har ett eget nummer. Arterna som finns planterade är parklind, skogslind och bohuslind. Avstånden mellan träden är nio meter.

Byggnadsminne sedan 1994

Alléerna är sedan 1994 byggnadsminnesmärkta vilket innebär att de måste bevaras och att man inte får ta bort dem. Det är bara Trädgårdsföreningen i Göteborg som har fått äran att utses till byggnadsminne utan att vara en byggnad innan Norrköpings Norra, Södra och Östra promenad fick utmärkelsen.

I länsstyrelsens beslut kan man bland annat läsa att alléerna ”…skall vårdas och underhållas på ett sådant sätt att karaktären bevaras. Vård och underhåll och föryngring av träden skall ske enligt den skötselplan och det åtgärdsprogram som tekniska kontoret på Norrköpings kommun har upprättat.”

Baserat på kulturminneslagen tog kommunen fram en skötselplan för att få längsta möjliga livslängd på träden. Redan 1994 konstaterades att träden i vissa avsnitt kommer att behöva bytas ut och att det behöver ske inom 20-25 år.

Kontakt