Vrinneviskogens naturreservat

Området domineras av strövvänlig gammal tallskog. Här finns också sumpskogar, våtmark och halvöppna gräsmarker som slåttras årligen. I öster, finns ek- och hassellundar. Vrinneviskogen är starkt präglad av mänsklig påverkan sedan lång tid. Här finns till exempel fornlämningar från bronsåldern som gravar och skärvstenshögar liksom spår av sentida stenbrytning.

Reservatet gynnar både friluftsliv och växt- och djurliv. I de mer ostörda delarna kan den som har tur få se både grävling och räv. När våtmarken anlades 2009 hittade snabbt många fåglar hit. Här finns goda chanser att se en rad änder, liksom smådopping och sothöna. Grodor och trollsländor är andra arter som trivs kring våtmarken.

Vrinneviskogens upplevelsestig

Kontakt

Mer information

Vrinneviskogens naturreservat i NaturvårdsprogrammetPDF (pdf, 51.7 kB)

Broschyr om Vrinneviskogens naturreservatPDF (pdf, 2.5 MB)

Spårkarta för Vrinneviskogens naturreservatPDF (pdf, 1.3 MB)

Läs mer om reservatet i skötselplanenPDF (pdf, 1.1 MB)

Reservatsbeslut (inkl. föreskrifter)PDF (pdf, 501.1 kB)
Beslutsdokumentet är från reservatets bildadande och sen dess har gränsdragningarna ändrats. Se länkarna till Norrköpingskartan eller Naturkartan för reservatets aktuella utbredning.

Vrinneviskogens naturreservat på Naturkartan