Rödgölens naturreservat

Reservatet har omväxlande natur och är dramatiskt kuperad. Det finns gott om gamla träd och grov död ved som ger området ett urskogslikt utseende. Den norra delen av området varierar mellan tallbevuxna hällar, mossar, små gölar, lövrika sumpskogsstråk och svackor med gammal granskog. Den södra delen är dramatiskt kuperad med två djupa nordväst-sydostliga sänkor. Dalsänkorna avskärmar området från störning av ljud utifrån och låter besökaren njuta av skogens egna ljud.

Den grandominerade naturskogen är livsmiljö för en rad ovanliga växter och djur. Den lilla orkidén knärot förekommer relativt frekvent i området och har du tur kan du få se den sällsynta och vackra ögonpyrolan. Vid kanterna och ute i sumpskogarna växer en hel del spännande växter, som gräsull, tagelstarr, spädstarr, dvärghäxört och den vackra orkidéen jungfru Marie nycklar. Fåglar som finns i reservatet är tjäder, järpe och spillkråka. Vid de små gölarna trivs många arter av trollsländor, bland annat den ovanliga citronfläckade kärrtrollsländan.

Kontakt