Marmorbrukets naturreservat

Reservatet sträcker sig 3,5 km längs norra Bråvikenstranden och rymmer allt från en vacker och omväxlande natur, till hundraåriga byggnader och djupa gamla marmorbrott. På de magra hällmarkerna står gammal tallskog och i svackorna växer bördig ädellövskog. De geologiska värdena är särskilt värdefulla. Härifrån kommer den världsberömda Kolmårdsmarmorn. Marmorn bröts här ända fram till 1970-talet.

Reservatets varierande natur, höga kalkhalt i marken och det varma lokalklimatet ger området en stor artrikedom. Flera ovanliga arter har hittats i området. Kalkgynnade växter som orkidéerna purpurknipprot och Adam och Eva trivs här liksom blodnäva, backklöver och piploka. En mångfald av fjärilar finns också i området. Kolmårdsbäcken som slingrar sig genom en lövbevuxen ravin är ett av Östergötlands viktigaste vattendrag för havsvandrande öring. Under våren leker strömmingen i Bråviken. Ofta ses havsörnen flyga över området.

Centralt i reservatet ligger marmormuseet och en intilliggande naturutställning som är väl värda ett besök.

Kontakt