Jursla gammelskogs naturreservat

Den gamla skogen ligger i ett typiskt Kolmårdslandskap med sprickdalar, stora stenblock och hällmarkstallskogar. Tack vare att området är så pass kuperat har stora delar av skogen lämnats orörd av modernt skogsbruk.

En rad arter har påträffats som visar på tallmiljöernas höga ålder och naturmiljöns variationsrikedom. Exempel är grön sköldmossa, tallticka och mindre hackspett.

I reservatet ligger två fornborgar, Torsborgen och Lillsjöborgen. Vid Torsborgen finns resterna av en cirka 140 meter lång mur medan Lillsjöborgen tros ha varit obefäst och därför saknar mur. Från Torsborgen har besökaren fin utsikt över området.

Kontakt