Glotternsskogens naturreservat

Området består av ett för Kolmården typiskt skogsklätt sprickdalslandskap med blockrika sluttningar, branter, hällmarker och dalgångar med små mossar och sjöar med strandskogar. Barrskog dominerar men inslaget av asp är bitvis stort. Skogen ger ett vilt intryck med många gamla träd liksom lågor och torrträd. I sumpskogsmiljöerna är al och björk viktiga inslag.

Skogens höga ålder och den stora mängden döda träd gör att många olika djur och växter trivs. Flera arter är beroende av skogsbrand för sin överlevnad och för att hjälpa dem har två naturvårdsbränder anlagts i reservatet. Branden har skapat miljöer för flera ovanliga arter som brandlöpare, fjärilen skiktdynemott och svedjenäva. Fågellivet i området är rikt och under sommarnätterna kan man höra nattskärrans surrande läte eller lyssna på storlommens ödsliga läte utifrån sjön.

Söder om Bromansviken ligger en bokningsbar bastu. Mer information om den och hur du bokar hittar du på: www.upplev.norrkoping.se

Kontakt