Getåravinens naturreservat

Getåravinen skapades genom en sprickzon som under årmiljoner utvidgades till en djup ravin. Genom ravinen slingrar sig Getåbäcken som mynnar ut i Bråviken. Kring bäcken växer främst gammal granskog men bitvis finns även en stor inbladning av lövträd. Längst i söder står ståtliga ekar och grova hasselbuketter som ingick i den park som Robert Nobel, bror till Alfred Nobel, skapade på 1800-talet. På de högre belägna, magrare delarna av området dominerar gammal tallskog.

I den fuktiga miljön i ravinen trivs flera känsliga och krävande kärlväxter som strutbräken, lundarv, knärot, trolldruva, storrams och gullpudra. Även ovanligare mossor och lavar som grön sköldmossa och kornig nållav trivs här. Getåbäckens strömmande sträckor och träden som skuggar bäcken gör den till ett bra lekområde för de ovanliga fiskarterna flodnejonöga och havsöring. Den som har tur kan också få syn på den färgglada fågeln kungsfiskaren.

Kontakt