Esteröns naturreservat

Ön är ganska flack med en varierande och vacker natur. Här finns tät frodig lövskog, gammal torr tallskog, nakna klippor ner mot vattnet, betesmark, strandäng och grova ekar. I de gamla ängsmarkerna, som idag betas av nöt, finns en artrik blomsterprakt. Här växer gullviva, mandelblom, jungfrulin och ängsskallra. I ekbacken kan man också hitta den lite ovanligare växten tandrot.

Redan på 1600-talet var Esterön bebodd. Torpet "Afrika" som ligger på öns västra sida är en söt ryggåsstuga från 1700-talet, nästan i originalskick och den äldsta bevarade byggnaden på ön.

Kontakt