Bärsjöskogens naturreservat

Bärsjöskogens naturreservat ligger vid Bärsjöns sydvästra strand. Det urskogslika området består av kuperad barrskog med höga mäktiga berg och branter. En ravin med blockrika sluttningar och en liten bäck löper från områdets centrala del ner mot sjön i norr. Jättelika block finns spridda här och där liksom en stor mängd döda och omkullfallna granar.

Mossor och svampar trivs i den fuktiga miljön och på multnande trädstammar. Här finns bland annat den ovanliga svampen ullticka. Floran är rik och bland de växter som trivs här kan nämnas gullpudra, kärrviol, skärmstarr och missne. Miljön är även perfekt för ormbunkar och här finns både vanliga och mera sällsynta arter.

Kontakt

Mer information

Läs mer om reservatet i skötselplanenPDF (pdf, 47.5 kB)

Bärsjöskogens naturreservat i Naturvårdsprogrammet 2008-2011PDF (pdf, 47.5 kB)

Bärsjöskogen på Naturkartan

Reservatsbeslut (inkl. föreskrifter)PDF (pdf, 26.9 kB)
Beslutsdokumentet är från reservatets bildadande och sen dess har gränsdragningarna ändrats. Se länkarna till Norrköpingskartan eller Naturkartan för reservatets aktuella utbredning.”