Socionom på utbildningskontoret

Som socionom på utbildningskontoret kan du arbeta inom elevhälsan. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

Inom utbildningskontorets verksamheter vill vi få människor att växa som individer och lära för livet. Vi finns till för alla; från förskola, grundskola och gymnasium, till skolbarnomsorg och särskola. I Norrköping finns 185 enheter, från förskola till gymnasieskola. Vi arbetar med ett 1-20-års perspektiv där du som medarbetare är del av en helhet, både organisatoriskt samt utifrån barnets eller elevens utveckling.

Som socionom hos oss utgår du från barns och ungas individuella förutsättningar och behov. Målet är att varje barn och elev ska lyckas och få en god start i att utveckla ett livslångt lärande.

Yrken och karriärvägar hos oss:

Kurator
  • Företräder det psykosociala perspektivet inom elevhälsans insatser
  • Arbetar främjande och förebyggande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål
  • Arbetar med att utreda och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa
  • Samverkar med samhällets övriga stödsystem och tillför en psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
Kontakt
Utbildningskontoret