Har du barn i Norrköpings förskola eller skola?

Här hittar du information och frågor och svar kopplat till coronaviruset. Informationen riktar sig till dig som är vårdnadshavare och har barn i Norrköpings förskola eller skola. Här kan du även ta del av de informationsutskick som du som vårdnadshavare har fått från ditt barns förskola eller skola.

Scroll down to find information in other languages.

Frågor och svar kopplat till symtom och sjukdom

Vad gäller om barn och elever är sjuka?

Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan, skolan eller arbetet om de är sjuka. Det gäller oavsett sjukdom.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Håll barnen hemma om de är sjuka. Barn och elever som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria dagar.

När ska barn och elever vara hemma från förskolan eller skolan eller gå hem?

När barn/elever har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller feber ska de vara hemma från förskolan eller skolan. Det är inte allmänhälsotillståndet som avgör utan förkylningssymtomen, därför ska barnen vara hemma även om de i övrigt är pigga.

Vårdnadshavare har fått instruktion att hålla barnen hemma om de är sjuka. Det är viktigt att inte smitta andra. Det innebär att vi måste be vårdnadshavare att hämta sina barn om barnen har sjukdomssymtom.

Vad är milda symtom?

Milda symtom är förkylning, snuva, hosta eller feber.

Vad gäller vid långvarig torrhosta?

Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Du bedöms inte smitta om du har torrhosta om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

Information om covid-19 från vårdguiden 1177

Om barn, elever eller medarbetare träffat anhöriga som har symtom eller bor med anhöriga som har symtom, kan de gå till förskolan, skolan, jobbet?

Om barnen är friska kan de gå till förskolan, skolan, jobbet. Det gäller även om anhörig är sjuk eller har testats positiv för Covid-19. Om barnen har symtom ska de stanna hemma tills de blir friska och ytterligare två symtomfria dagar.

Vad gäller kring hämtning och lämning av barn när vårdnadshavare har milda symtom och barnet är friskt?

Hämtning och lämning ska ske utanför huset.

Vad gäller för barn och elever som känner av pollenallergi?

Om du som vårdnadshavare känner igen symtomen på ditt barns allergi så kan barnet gå till förskolan eller skolan.

Om personalen i förskolan eller skola bedömer att symtomen på barnen eller eleverna förändras kontaktas vårdnadshavare för att hämta hem sitt barn. Förändrade symtom kan vara att snuvan ändrar karaktär, allmäntillståndet försämras eller att barnet får feber och hosta.

Frågor och svar om närvaro

Kan jag hålla mitt barn hemma på grund av oro för smitta?

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller.

Vårdnadshavare som har barn i särskola eller träningsskola kan välja att hålla sitt barn hemma om man känner oro för barnets hälsa. Det registreras som giltig frånvaro och det behövs inget läkarintyg för det.

Får vårdnadshavare ta ut vård av barn vid oro för coronasmitta?

Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta. Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat.

Försäkringskassans information om Coronaviruset

Vad gäller för elever som är i riskgrupp?

Om ditt barn är i riskgrupp för coronaviruset eller om ditt barn bor tillsammans med en person som är i riskgrupp, ska du visa upp ett läkarintyg från patientansvarig läkare. I läkarintyget ska det stå att ditt barn är i riskgrupp eller bor med en annan person som är i riskgrupp. Om du kan visa ett läkarintyg så räknas ditt barns frånvaro som giltig.

Om du inte kan visa upp ett läkarintyg så får ditt barn ogiltig frånvaro om han eller hon är hemma. Det gäller även om du som vårdnadshavare säger att ditt barn eller en anhörig är i riskgrupp. För att frånvaron ska vara giltig måste du ha ett läkarintyg som visar att eleven är riskgrupp eller bor med en person som är i riskgrupp.

En elev som är i riskgrupp och har ett läkarintyg, men som är frisk i övrigt, ska delta i den vanliga undervisningen så långt det är möjligt. Skolan hjälper till att ordna så att eleven kan vara med i undervisningen.

Hur arbetar skolorna med frånvaro under coronapandemin?

Utbildningskontoret har en rutin för hur skolfrånvaro kopplat till coronapandemin ska hanteras som är vägledande för hur skolorna arbetar med frånvaro under coronapandemin. Materialet innehåller bland annat en modell och en checklista som skolorna följer. Utgångspunkten är att skolplikten gäller och att friska barn ska vara i skolan. Är eleven sjuk eller har milda symtom ska eleven vara hemma.

Frågor och svar om möten och resor

Ska resor och internationella samarbeten för elever ställas in?

Alla planerade skolresor utrikes för elever eller personal ställs in eller flyttas framåt. Planerade resor utomlands behöver avbokas i samråd med aktuell enhet.

Hur ska vi tänka kring privata resor under exempelvis lov?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. 

Folkhälsomyndighetens information

Vad gäller kring PRAO?

All prao för resten av terminen är inställd.

Övergripande frågor och svar

Vilka förändringar görs inom skolan just nu?

När vardagen förändras på det sätt som vi har sett de senaste veckorna behöver också vissa förändringar göras i våra skolor, ibland med kort varsel. Förändringarna kan se olika ut på beroende på skola och årskurs.

Följande punkter är alla viktiga i våra beslut om åtgärder och förändringar:

 • God måluppfyllelse för varje elev med hjälp av framgångsrik ämnesundervisning och hög närvaro
 • Hållbar arbetsmiljö och arbetssituation för våra medarbetare över tid
 • Bidra till minskad smittspridning utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer
Vad gäller för idrottsundervisning i grundskolan?

Idrottsundervisningen anpassas och utformas för att minimera smittspridning. I största möjliga mån ska idrottsundervisningen förläggas utomhus och anpassas så att eleverna kan delta i undervisningen utan att behöva byta om till idrottskläder eller duscha efteråt. Övningar och aktiviteter som innebär närkontakt mellan elever bör undvikas.

Det är upp till varje rektor att besluta exakt hur anpassningarna ska se ut och hur idrottsundervisningen ska bedrivas.

Ingen planerad simundervisning kommer att ske på Centralbadet under vårterminen. Simundervisning i ytterområden som till exempel Krokek, Åby och Skärblacka kan fortsätta utifrån beslut från rektor.

Vad gäller för skollunch i grundskolan?

Även om skolan inte berörs av förbudet om allmänna sammankomster med fler än 50 personer, så strävar vi efter att organisera serveringen på ett sätt som gör att färre barn och elever äter samtidigt. Lösningarna kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Några exempel på lösningar för alla eller vissa elevgrupper är:

 • eleverna äter i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum och lokalen där eleverna vanligtvis får undervisning i hem- och konsumentkunskap
 • vissa skolor har sett över schemaläggningen och utökat lunchtiderna.
 • vissa skolor låter representanter från en grupp av elever hämta mat
 • skolpersonal ser till att det inte blir trängsel i köer eller runt bord där elever äter
Vad gäller för skolavslutningar i grundskola och sommaravslutningar i förskola?

Avslutningar i grundskola och förskola får genomföras klassvis eller avdelningsvis. Avslutningar som samlar alla barn eller elever på förskolan eller skolan vid samma tillfälle får inte genomföras utifrån de rådande omständigheterna. Vårdnadshavare och anhöriga kan inte delta vid skol- eller sommaravslutningar.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridning ska följas.

 • Elever kan samlas klassvis- eller gruppvis. Större samlingar av elever ska undvikas.
 • Barn, elever eller medarbetare som är sjuka eller har milda symtom ska inte delta i avslutningen.
 • Tänk på att hålla avstånd till andra, både inom- och utomhus.
 • Personer som tillhör en riskgrupp eller är 70 år eller äldra ska avstå från att delta.
 • Det ska finnas tillgång till vatten och tvål, alternativt handsprit.

Avslutningsmiddagar i årskurs 6 och 9 får genomföras klassvis om skolan följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens information

Vad gäller för sommarfritids?

Sommarfritids planeras och genomförs som vanligt. Sommarfritids planeras av ansvariga rektorer och information om sommarfritids lämnas av skolan.

Hur arbetar utbildningskontoret kring coronaviruset?

Utbildningskontoret arbetar kommunövergripande tillsammans med övriga kontor. Utbildningskontorets krisledningsgrupp har aktiveras och träffas löpande.

Frågor och svar om plats i förskola och fritids samt barnomsorgsavgifter

Vad gäller kring mitt barns plats i förskola eller fritids och barnomsorgsavgiften om jag är permitterad från mitt arbete?

Du får behålla ditt barns plats i förskola eller fritidshem om du är permitterad. Om du är delvis permitterad ska du ändra ditt barns schema och din inkomst i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Om du är permitterad på heltid kan ditt barn vara på förskolan 15 timmar per vecka. Om du har ett barn som går på fritids kan ditt barn vara på fritids 8 timmar per vecka. Du ska inte ändra typ av plats i e-tjänsten men du behöver ändra ditt schema och din inkomst.

Om förutsättningarna förändras ska du meddela förskolan eller fritidshemmet om det.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Behöver jag betala barnomsorgsavgiften om förskolan eller fritids vill att jag är hemma med mitt barn?

Ja, du behöver betala barnomsorgsavgiften. Om många av pedagogerna är sjuka och förskolan eller fritids har hög personalfrånvaro kan de vädja att du ska hålla ditt barn hemma under enstaka dagar. Det påverkar inte barnomsorgsavgiften.

Kan jag ta ut vabb om förskolan eller fritids vädjar att jag ska vara hemma med mitt barn?

Du kan inte ta ut vabb om förskolan eller fritids vädjar att du ska hålla ditt barn hemma på grund av att många ur personalen är borta.

På Försäkringskassans hemsida finns information om vabb.
Försäkringskassans information

Vad gäller för mig som har fått placering i förskolan under april och maj?

Ta kontakt med förskolan där du fått din placering om du vill senarelägga ditt barns introduktion. Du behåller ditt startdatum och faktureras från det datum du fått din placering.

Jag har valt att hålla mitt barn hemma. Får jag behålla mitt barns plats i förskola?

Om förskoleplatsen inte nyttjas så kan du som regel behålla platsen i max 3 månader. Rektor kan göra undantag med anledning av coronaviruset och bevilja att ni får behålla platsen, även om ni just nu inte nyttjar den. Ta kontakt och kom överens med rektorn på ditt barns förskola om du vill hålla ditt barn hemma under en period. Inga platser i förskolan kommer att avslutas om vårdnadshavare väljer att inte lämna sitt barn i förskolan, på grund av coronaviruset.

Vad gäller för barnomsorgsavgiften om jag väljer att hålla mitt barn hemma?

Avgiften faktureras som vanligt. Du behöver lämna ett tillfälligt schema till förskolan där du anger noll timmar i närvaro. Du behöver inte ändra något i e-tjänsten för barnomsorg.

Frågor och svar kring lämning och hämtning på förskola och fritidshem

Varför uppmuntrar utbildningskontoret till lämning och hämtning utomhus på förskola och fritidshem?

För utbildningskontoret är det viktigt att förskola och fritidshem fortsätter att vara en trygg plats för barn, vårdnadshavare och medarbetare. Därför har vi sett över hur vi kan bidra till att minska smittspridningen av covid-19 i våra verksamheter.

Lämning och hämtning på och förskola och fritidshem kan innebära att många människor samlas på en liten yta. Under vissa tider på dagen är det många personer som träffas samtidigt på våra förskolor och fritidshem. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sammanhang undvikas.

Får jag som förälder gå in på förskolan/fritidshemmet?

Vårdnadshavare utan symtom är fortfarande välkomna att gå in på förskolan eller fritidshemmet vid behov för att till exempel kontrollera att saker finns på barnens hyllor, eller prata med pedagoger.

Hur ska lämning och hämtning utomhus gå till?

Ni kommer få mer information från förskolan eller fritidshemmet om hur lämning och hämtning kan genomföras på ett så tryggt och bra sätt som möjligt för era barn.

Tillsammans kan vi bidra till en tryggare miljö inom förskola och fritidshem.

Vad gäller för hämtning och lämning utomhus?

I den mån det är möjligt vill vi uppmuntra till vistelse utomhus i samband med lämning och hämtning av era barn.

Förskolorna och fritidshemmen ser just nu över möjligheter att i större utsträckning genomföra lämning och hämtning utomhus.

Vårdnadshavare utan symtom är fortfarande välkomna att gå in på förskolan/fritidshemmet vid behov för att till exempel kontrollera att saker finns på barnens hyllor, eller prata med pedagoger.

Frågor och svar kring stängning

Hur hanterar utbildningskontoret en eventuell stängning av förskolor och skolor?

I dagsläget finns inga nationella rekommendationer om distansundervisning för grundskolan eller beslut om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter.

Vi förbereder för att kunna ha distansundervisning om det kommer en rekommendation om distansundervisning för grundskolan.

Om ett beslut om stängning tas kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

Jag arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Vad behöver jag göra?

Om ett beslut om stängning tas kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet. 

 • Prata med din arbetsgivare
  Du som har barn som är upp till 12 år behöver redan nu prata med din arbetsgivare och fråga om de anser att du har en tjänst i en samhällsviktig verksamhet samt om du behövs på ditt arbete vid en eventuell stängning.

 • Du behöver inte meddela behov av omsorg nu
  Du behöver inte kontakta kommunen nu om du har behov av omsorg. Om ett beslut om stängning tas kommer vi skicka ut information till dig. Där står hur du ska göra för att anmäla ditt behov av omsorg. Vid en eventuell stängning kommer vi behöva ett snabbt svar från dig. Då är det bra om du redan har pratat med din arbetsgivare.

 • Arbetsgivaren bedömer om du behövs
  Det är arbetsgivaren som bedömer om företaget eller organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet. Bedömningen görs utifrån råd och vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetsgivaren tar ställning till vilka medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Du kan läsa mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s hemsida.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Varför stängs inte skolor när det finns ett förbud mot sammankomster med fler än 50 personer?

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller förbudet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel teater, konserter och idrottsevenemang. Den ordinarie undervisningen i skolan är inte en allmän sammankomst.

Vad gäller för öppna förskolor?

Från och med tisdagen den 31 mars 2020 håller samtliga öppna förskolor i Norrköpings kommun stängt. Stängningen är tillfällig och gäller till och med 30 augusti. Syftet med stängning är att frigöra personal som behövs till förskolan och för att minska smittspridning av det nya coronaviruset.

Mer information om stängning av de öppna förskolorna

Information om när de öppna förskolorna öppnar igen kommer finnas på de öppna förskolornas sidor här på norrkoping.se

Information in other languages

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping