Har du barn i Norrköpings förskola eller skola?

Här hittar du information och frågor och svar kopplat till coronaviruset. Informationen riktar sig till dig som är vårdnadshavare och har barn i Norrköpings förskola eller skola. Här kan du även ta del av de informationsutskick som du som vårdnadshavare har fått från ditt barns förskola eller skola.

Scroll down to find information in other languages.

Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor

Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor

Skolverkets information till förskolor och skolor

Samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och covid-19.

Skolverkets information till skolor och förskolor

Frågor och svar om skolstart

Kommer skolor att fungera som vanligt från skolstart?

Det är Folkhälsomyndigheten som ger förslag på åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19 som Norrköpings kommun följer.

Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasie om covid-19.

Inom Norrköpings kommun följer vi de riktlinjer och rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten med syfte att minska smittspridningen av Covid-19.

Förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan har hållits öppna under vårterminen 2020 och verksamheterna har vidtagit åtgärder för att minska eventuell smittspridning. Regeringen har beslutat om att skolor som är öppna som vanligt ska få möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. Skolor kan till exempel erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Ansvarig huvudman kan efter samråd med smittskyddsläkare besluta om att stänga förskolor och skolor i ett område för att minska smittspridning av viruset som orsakar covid-19. Omfattning, villkor och eventuella undantag vid stängning beslutas då av huvudmannen och ansvarig smittskyddsläkare

Höstens skolstart kommer att anpassas och följa de rekommendationer och riktlinjer som råder i samband med Covid-19. Mer information får du från ditt barns skola. Vid frågor, kontakta den aktuella skolan.

Hitta kommunala förskolor

Hitta fristående förskolor

Hitta kommunala grundskolor

Hitta fristående grundskolor

Hitta gymnasieskolor

Vilka anpassningar görs inom förskola, grundskola och gymnasieskola?

Exempel på anpassningar som görs inom förskolan och skolan:

 • Inga större samlingar genomförs vid mottagande av nya elever i samband med skolstart.
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal kan hållas i andra former.
 • Vårdnadshavare som har barn i förskola eller fritidshem uppmanas att lämna och hämta sina barn utomhus så långt det är möjligt.
 • Inga aktivteter där hela skolan samlas genomförs, till exempel friluftsdagar. Alternativa friluftsdagar som enbart samlar en klass kan genomföras.
 • Extra städning genomförs på enheterna.
 • Så långt det är möjligt undviker man att samla större elevgrupper i matsal.
 • Om det behövs får eleverna äta i fler skollokaler.
 • Varje skolkök gör en förstärkt egenkontroll utifr¨ån sina förutsättningar och i dialog med rektor.
 • Idrottsundervisning anpassas och utformas för att minimera smittspridning. Undervisningen kan till exempel anpassas så att eleverna kan delta utan att behöva byta om eller duscha.

Läs mer: Så blir höstterminen i Norrköpings skolor och förskolor

Vad kan jag som förälder göra för att bidra till minskad smittspridning?
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma om ni är sjuka eller har milda symtom. Det gäller vid alla typer av sjukdomar. Elever som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria dagar.
 • Om ditt barn har sjukdomssymtom kan personalen be dig hämta ditt barn. Var vänlig och respektera detta.
 • Hosta eller nys i armvecket
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand eller kramas
 • Ta hänsyn till personal och andra vårdnadshavare när du lämnar och hämtar ditt barn på fritids. Du behöver vara frisk och symtomfri om du går in i fritidshemmets lokaler. Hjälp till och undvik trängsel. I den mån det är möjligt vill vi uppmuntra till utevistelse i samband med lämning och hämtning av era barn.
 • Många elever reser med kollektivtrafik till skolan. Om ni har möjlighet att resa på annat sätt vill vi uppmana er att göra det – gå, cykla eller välj ett annat sätt om du har den möjligheten.

Frågor och svar kopplat till symtom och sjukdom

När kan barn vara på förskolan eller i skolan och när bör de vara hemma vid olika besvär som kan vara ett tecken på covid-19?

Det är viktigt att barn hemma från förskolan eller skolan om de är sjuka. Det gäller oavsett sjukdom.

När ett barn som går på förskola eller hos dagbarnvårdare blir sjukt ska barnet stanna hemma minst 2 dygn efter att det blivit friskt. Ibland har barn förskoleåldern, 1-6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över.

Ibland kan barn drabbas av kortvariga sjukdomar, som är kortare än 24 timmar. Det kan till exempel handla om att man får hämta sitt barn på grund av milda symtom. Om symtomen inte utvecklas till någon infektion och barnet är symtomfritt dagen efter, ska barnet vara hemma 2 dagar utan symtom.

Om barnet har haft symtom mer än 24 timmar ska barnet stanna hemma 7 dagar och vara frisk och feberfri de två senaste dagarna innan återgång till förskola eller skola.

Barn som har varit hemma från förskolan eller skolan i 7 dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka till förskolan eller skolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan eller skolan.

Allt det här gäller när man inte har tagit något prov för covid-19. Barn i förskoleåldern, 1-6 år, behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka, om inte en läkare eller sjuksköterska i Region Östergötland tycker att det behövs. I Östergötland provtas inte barn under 13 år om inte sjukvården (1177) gör en annan bedömning.

Om en elev varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19
Då ska han/hon vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste han/hon ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver han/hon inte vara hemma längre.

Om en elev varit sjuk och tagit ett test som visade att han/hon inte hade covid-19
Om testet visade att eleven inte hade covid-19 kan han/hon gå tillbaka till skolan så snart han/hon känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Om en elev har symtom men inte testats för covid-19
Om en elev har symtom som snabbt går över, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver eleven ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan han/hon kan återgå till skolan eller förskolan. Detta för att försäkra sig om att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om eleven av någon anledning inte har testats för covid-19 trots att han/hon haft symtom några dagar som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan eleven gå tillbaka till skolan eller förskolan sju dygn efter att han/hon fick symtom om han/hon mått bra och varit feberfri i minst två dygn. Det gäller också om eleven har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

Vad är milda symtom?

Milda symtom är förkylning, snuva, hosta eller feber.

Vad gäller vid långvarig torrhosta?

Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt frisk från en covid-19-infektion. Du bedöms inte smitta om du har torrhosta om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

Information om covid-19 från vårdguiden 1177

Om barn, elever eller medarbetare träffat anhöriga som har symtom eller bor med anhöriga som har symtom, kan de gå till förskolan, skolan, jobbet?

Om barnen är friska kan de gå till förskolan, skolan, jobbet. Det gäller även om anhörig är sjuk eller har testats positiv för Covid-19. Om barnen har symtom ska de stanna hemma tills de blir friska och ytterligare två symtomfria dagar.

Vad gäller kring hämtning och lämning av barn när vårdnadshavare har milda symtom och barnet är friskt?

Hämtning och lämning ska ske utanför huset.

Vad gäller för barn och elever som känner av pollenallergi?

Om du som vårdnadshavare känner igen symtomen på ditt barns allergi så kan barnet gå till förskolan eller skolan.

Om personalen i förskolan eller skola bedömer att symtomen på barnen eller eleverna förändras kontaktas vårdnadshavare för att hämta hem sitt barn. Förändrade symtom kan vara att snuvan ändrar karaktär, allmäntillståndet försämras eller att barnet får feber och hosta.

Får elever ha munskydd i skolan?

Viktigt att tänka på är att Folkhälsomyndigheten i nuläget inte rekommenderar en bred användning av munskydd. Detta är på grund av att kunskapen om hur munskydd påverkar smittspridning är osäker. Det kan finnas en risk att munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer rekommendationer. Det är okej att ha munskydd om man vill, men kom ihåg att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning:

 • Stanna hemma vid symtom.
 • Ha en god handhygien.
 • Håll avstånd.

Folkhälsomyndighetens information om munskydd

Frågor och svar om plats i förskola och fritids samt barnomsorgsavgifter

Vad gäller för introduktion till förskolan under hösten?

Förskolor inom Norrköpings kommun följer riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med syfte att minska smittspridningen av Covid-19.

Förskolor anpassar höstens introduktioner utifrån möjligheter och förutsättningar på den enskilda förskolan. Mer information om hur ditt barns introduktion kommer att gå till får du från förskolan där ditt barn fått plats. Vid frågor kontakta förskolans rektor.

Vad gäller för introduktion till förskoleklass under hösten?

Skolor inom Norrköpings kommun följer riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med syfte att minska smittspridningen av Covid-19.

Skolan anpassar höstens introduktioner till förskoleklass utifrån skolans möjligheter och förutsättningar. Mer information om hur ditt barns introduktion kommer att gå till får du frånskolan där ditt barn fått plats. Vid frågor kontakta skolans rektor.

Vad gäller kring mitt barns plats i förskola eller fritids och barnomsorgsavgiften om jag är permitterad från mitt arbete?

Du får behålla ditt barns plats i förskola eller fritidshem om du är permitterad. Om du är delvis permitterad ska du ändra ditt barns schema och din inkomst i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Om du är permitterad på heltid kan ditt barn vara på förskolan 15 timmar per vecka. Om du har ett barn som går på fritids kan ditt barn vara på fritids 8 timmar per vecka. Om du har frågor kring din specifika situation under permittering kan du vända dig till din förskola. Du ska inte ändra typ av plats i e-tjänsten men du behöver ändra ditt schema och din inkomst.

Om förutsättningarna förändras ska du meddela förskolan eller fritidshemmet om det.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Vad gäller för den som kompetensutvecklas under permittering?

Arbetsgivare har rätt att använda arbetstagarens tid även under permittering, detta gäller även för utbildning och kompetensutveckling. Vårdnadshavare har därför rätt till förskola även under kompetensutveckling.

Om du har frågor kring din specifika situation under permittering kan du vända dig till din förskola. Du ska inte ändra typ av plats i e-tjänsten men du behöver ändra ditt schema och din inkomst.

Om förutsättningarna förändras ska du meddela förskolan eller fritidshemmet om det.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola: https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/643

Behöver jag betala barnomsorgsavgiften om förskolan eller fritids vill att jag är hemma med mitt barn?

Ja, du behöver betala barnomsorgsavgiften. Om många av pedagogerna är sjuka och förskolan eller fritids har hög personalfrånvaro kan de vädja att du ska hålla ditt barn hemma under enstaka dagar. Det påverkar inte barnomsorgsavgiften.

Kan jag ta ut vabb om förskolan eller fritids vädjar att jag ska vara hemma med mitt barn?

Du kan inte ta ut vabb om förskolan eller fritids vädjar att du ska hålla ditt barn hemma på grund av att många ur personalen är borta.

På Försäkringskassans hemsida finns information om vabb.
Försäkringskassans information

Jag har valt att hålla mitt barn hemma. Får jag behålla mitt barns plats i förskola?

Om förskoleplatsen inte nyttjas så kan du som regel behålla platsen i max 3 månader. Rektor kan göra undantag med anledning av coronaviruset och bevilja att ni får behålla platsen, även om ni just nu inte nyttjar den. Ta kontakt och kom överens med rektorn på ditt barns förskola om du vill hålla ditt barn hemma under en period. Inga platser i förskolan kommer att avslutas om vårdnadshavare väljer att inte lämna sitt barn i förskolan, på grund av coronaviruset.

Vad gäller för barnomsorgsavgiften om jag väljer att hålla mitt barn hemma?

Avgiften faktureras som vanligt. Du behöver lämna ett tillfälligt schema till förskolan där du anger noll timmar i närvaro. Du behöver inte ändra något i e-tjänsten för barnomsorg.

Frågor och svar om närvaro

Kan jag hålla mitt barn hemma på grund av oro för smitta?

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller. Om barnen är friska ska de vara i skolan och få sin utbildning. 

Vårdnadshavare som har barn i särskola eller träningsskola kan välja att hålla sitt barn hemma om man känner oro för barnets hälsa. Det registreras som giltig frånvaro och det behövs inget läkarintyg för det.

Får vårdnadshavare ta ut vård av barn vid oro för coronasmitta?

Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta. Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat.

Försäkringskassans information om Coronaviruset

Vad gäller för elever som är i riskgrupp?

Om ditt barn är i riskgrupp för coronaviruset eller om ditt barn bor tillsammans med en person som är i riskgrupp, ska du visa upp ett läkarintyg från patientansvarig läkare. I läkarintyget ska det stå att ditt barn är i riskgrupp eller bor med en annan person som är i riskgrupp. Om du kan visa ett läkarintyg så räknas ditt barns frånvaro som giltig.

Om du inte kan visa upp ett läkarintyg så får ditt barn ogiltig frånvaro om han eller hon är hemma. Det gäller även om du som vårdnadshavare säger att ditt barn eller en anhörig är i riskgrupp. För att frånvaron ska vara giltig måste du ha ett läkarintyg som visar att eleven är riskgrupp eller bor med en person som är i riskgrupp.

En elev som är i riskgrupp och har ett läkarintyg, men som är frisk i övrigt, ska delta i den vanliga undervisningen så långt det är möjligt. Skolan hjälper till att ordna så att eleven kan vara med i undervisningen.

Hur arbetar skolorna med frånvaro under coronapandemin?

Utbildningskontoret har en rutin för hur skolfrånvaro kopplat till coronapandemin ska hanteras som är vägledande för hur skolorna arbetar med frånvaro under coronapandemin. Materialet innehåller bland annat en modell och en checklista som skolorna följer. Utgångspunkten är att skolplikten gäller och att friska barn ska vara i skolan. Är eleven sjuk eller har milda symtom ska eleven vara hemma.

Frågor och svar kring lämning och hämtning på förskola och fritidshem

Varför uppmuntrar utbildningskontoret till lämning och hämtning utomhus på förskola och fritidshem?

För utbildningskontoret är det viktigt att förskola och fritidshem fortsätter att vara en trygg plats för barn, vårdnadshavare och medarbetare. Därför har vi sett över hur vi kan bidra till att minska smittspridningen av covid-19 i våra verksamheter.

Lämning och hämtning på och förskola och fritidshem kan innebära att många människor samlas på en liten yta. Under vissa tider på dagen är det många personer som träffas samtidigt på våra förskolor och fritidshem. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sammanhang undvikas.

Får jag som förälder gå in på förskolan/fritidshemmet?

Vårdnadshavare utan symtom är fortfarande välkomna att gå in på förskolan eller fritidshemmet vid behov för att till exempel kontrollera att saker finns på barnens hyllor, eller prata med pedagoger.

Hur ska lämning och hämtning utomhus gå till?

Ni kommer få mer information från förskolan eller fritidshemmet om hur lämning och hämtning kan genomföras på ett så tryggt och bra sätt som möjligt för era barn.

Tillsammans kan vi bidra till en tryggare miljö inom förskola och fritidshem.

Vad gäller för hämtning och lämning utomhus?

I den mån det är möjligt vill vi uppmuntra till vistelse utomhus i samband med lämning och hämtning av era barn.

Förskolorna och fritidshemmen ser just nu över möjligheter att i större utsträckning genomföra lämning och hämtning utomhus.

Vårdnadshavare utan symtom är fortfarande välkomna att gå in på förskolan/fritidshemmet vid behov för att till exempel kontrollera att saker finns på barnens hyllor, eller prata med pedagoger.

Frågor och svar om möten och resor

Ska resor och internationella samarbeten för elever ställas in?

Alla planerade skolresor utrikes för elever eller personal ställs in eller flyttas framåt. Planerade resor utomlands behöver avbokas i samråd med aktuell enhet.

Hur ska vi tänka kring privata resor under exempelvis lov?

Från och med den 13 juni kan symtomfria personer resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare. Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. 

Folkhälsomyndighetens information

Vad gäller för ledighet och resor utomlands?

Precis som tidigare ska du lämna in en ledighetsansökan till skolan. Rektor tar beslut om ledigheten kan beviljas och utgår från elevens möjlighet att klara målen i utbildningen.

I samband med att en resa är genomförd kan frågor om karantän uppstå. I Sverige har vi ingen rutin om karantän även om man vistats i ett land som UD avråder ifrån utifrån Covid-19. Vid hemkomsten gäller Folkhälsomyndighetens råd att stanna hemma om man är sjuk, noggrann handhygien och att hålla avstånd.

Ansökan om ledighet

Vad gäller kring PRAO?

Prao kommer att genomföras under läsåret i årskurs 8 för att uppnå målen i läroplanen. Hur praon utformas kommer se lite olika ut beroende vad som är möjligt på respektive skola. Din skola kommer ge dig mer information.

Frågor och svar kring öppna förskolor

Vad gäller för öppna förskolor?

Från och med den 22/6 håller Norrköpings Öppna förskolor öppet med vissa begränsningar. Öppnandet kommer att se olika ut och anpassas efter de öppna förskolornas olika förutsättningar. Under sommaren kommer alla aktiviteter att hållas utomhus och varje öppen förskola meddelar aktiviteter och tider för sina aktiviteter via sina sociala medier.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19.

Den 30 mars 2020 fattade utbildningsnämnden beslutet att tillfälligt stänga de öppna förskolorna på grund av personalbrist i den ordinarie förskoleverksamheten. Det tidigare beslutet om stängning gällde till och med den 31 augusti, men ändras nu så att verksamheten kan öppna tidigare.

Information om de öppna förskolorna finns här

Övergripande frågor och svar

Hur arbetar utbildningskontoret kring coronaviruset?

Utbildningskontoret arbetar kommunövergripande tillsammans med övriga kontor. Utbildningskontorets krisledningsgrupp har aktiveras och träffas löpande.

Information in other languages

Här hittar du information till vårdnadshavare på olika språk.

Svenska

Det här gäller när barnen är sjuka, information till vårdnadshavare - 14 septemberPDF (pdf, 329.3 kB)

Välkommen till en ny termin som elev och vårdnadshavare i Norrköpings skola - 13 augustiPDF (pdf, 258.8 kB)

Välkommen till Norrköpings förskola - 13 augustiPDF (pdf, 333.1 kB)

lämning och hämtning utomhus, information till vårdnadshavare med barn i förskolan - 15 majPDF (pdf, 297.4 kB)

lämning och hämtning utomhus, information till vårdnadshavare med barn i fritidshem - 15 majPDF (pdf, 321.8 kB)

Elever i riskgrupp, information till vårdnadshavare med barn i grundskola - 4 majPDF (pdf, 296.3 kB)

Information till vårdnadshavare med barn i gymnasieskolan - 30 aprilPDF (pdf, 325.8 kB)

Tack för er förståelse, information till vårdnadshavare med barn i grundskola - 30 aprilPDF (pdf, 320.7 kB)

Tack för er förståeelse, information till vårdnadshavare med barn i förskola 30 aprilPDF (pdf, 262.6 kB)

Förändringar inom förskolan, information till vårdnadhavare med barn i förskolan - 7 aprilPDF (pdf, 336 kB)

Ändrade turer i kollektivtrafiken påverkar skolskjutsen, information till vårdnadshavare med barn i grundskolan - 3 aprilPDF (pdf, 329 kB)

Samhällsviktig verksamhet, information till vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola - 2 aprilPDF (pdf, 332.5 kB)

Alla elever ska nå sina mål, information till vårdnadshavare med barn i grundskola - 30 marsPDF (pdf, 284.5 kB)

Patientsäkerhet, information till vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola - 19 marsPDF (pdf, 304.3 kB)

Stana hemma om ni är sjuka, information till vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola - 13 marsPDF (pdf, 334.3 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping