Har du barn i Norrköpings förskola eller skola?

Här hittar du information och frågor och svar kopplat till coronaviruset. Informationen riktar sig till dig som är vårdnadshavare och har barn i Norrköpings förskola eller skola. Här kan du även ta del av de informationsutskick som du som vårdnadshavare har fått från ditt barns förskola eller skola.

Scroll down to find information in other languages.

Gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

Gymnasieskolorna övergår till distansundervisning till följd av coronapandemin enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Detta gäller från 7 december 2020 till 6 januari 2021. Läs mer om beslutet i nyheten nedan.

Distansundervisning för gymnasieskolan från den 7 december

Vad gäller för undervisningen i gymnasieskolan?

Gymnasieskolorna övergår till distansundervisning till följd av coronapandemin enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Detta gäller från 7 december 2020 till 6 januari 2021.

Distansundervisning för dig som går i kommunal gymnasieskola

Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor

Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Skolverkets information till förskolor och skolor

Samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och covid-19.

Skolverkets information till skolor och förskolor

Kommer förskolor och skolor att fungera som vanligt under pågående pandemi?

Inom Norrköpings kommun följer vi de riktlinjer och rekommendationer som finns från myndigheter med syfte att minska smittspridning.

Regeringen har beslutat om att skolor som är öppna som vanligt ska få möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. Skolor kan till exempel erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Ansvarig huvudman kan efter samråd med smittskyddsläkare besluta om att stänga förskolor och skolor i ett område för att minska smittspridning av viruset som orsakar covid-19. Omfattning, villkor och eventuella undantag vid stängning beslutas då av huvudmannen och ansvarig smittskyddsläkare.

Verksamheten anpassas efter de rekommendationer och riktlinjer som råder. Mer information får du från ditt barns skola. Vid frågor, kontakta den aktuella skolan.

Hitta kommunala förskolor

Hitta fristående förskolor

Hitta kommunala grundskolor

Hitta fristående grundskolor

Hitta gymnasieskolor

Vilka anpassningar görs inom förskola, grundskola och gymnasieskola?

Exempel på anpassningar som görs inom förskolan och skolan:

 • Inga större samlingar genomförs vid mottagande av nya elever i samband med skolstart.
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal kan hållas i andra former.
 • Vårdnadshavare som har barn i förskola eller fritidshem uppmanas att lämna och hämta sina barn utomhus så långt det är möjligt.
 • Inga aktivteter där hela skolan samlas genomförs, till exempel friluftsdagar. Alternativa friluftsdagar som enbart samlar en klass kan genomföras.
 • Extra städning genomförs på enheterna.
 • Så långt det är möjligt undviker man att samla större elevgrupper i matsal.
 • Om det behövs får eleverna äta i fler skollokaler.
 • Varje skolkök gör en förstärkt egenkontroll utifr¨ån sina förutsättningar och i dialog med rektor.
 • Idrottsundervisning anpassas och utformas för att minimera smittspridning. Undervisningen kan till exempel anpassas så att eleverna kan delta utan att behöva byta om eller duscha.

Läs mer: Så blir höstterminen i Norrköpings skolor och förskolor

Vad kan jag som vårdnadshavare göra för att bidra till minskad smittspridning?
 • Du som vårdnadshavare behöver ta ansvar för att hålla ditt barn hemma om det är sjukt. Även med milda symtom.
 • Om ditt barn har sjukdomssymtom kan personalen be dig hämta ditt barn. Var vänlig och respektera detta, se vidare information längst ner.
 • Om barnet har haft symtom mer än 24 timmar ska barnet stanna hemma 7 dagar och vara frisk och feberfri de två senaste dagarna innan återgång till förskola eller skola.
 • Barn som har varit hemma från förskolan eller skolan i 7 dygn för en infektion och sedan tillfrisknar kan gå tillbaka till förskolan eller skolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta.
 • Hosta eller nys i armvecket
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand eller kramas.
 • Många elever reser med kollektivtrafik till skolan. Om ni har möjlighet att resa på annat sätt vill vi uppmana er att göra det – gå, cykla eller välj ett annat sätt om du har den möjligheten.

Vårdnadshavare behöver tänka en extra gång i kontakt med förskola och skola

Vi uppmanar vårdnadshavare att vara extra försiktiga och uppmärksamma både på sina egna symtom och barnets vid lämning och hämtning på förskola och skola. Det har visat sig att personal vid flera tillfällen bemötts på ett otrevligt sätt i dialog med föräldrar när det handlar om barnets symtom och att hålla avstånd till personalen vid lämning och hämtning. Vi är tacksamma om vårdnadshavare tar ett större ansvar och hjälper personalen.

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor stänger?

Endast de barn som har konstaterat särskilda behov eller vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet har rätt till omsorg. Vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga är nationellt övergripande och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat dessa:

Samhällsviktig verksamhet (MSB)

Det beslut som är taget i utbildningsnämnden för att kunna lösa den här svåra krissituationen bygger på ovanstående underlag och att det endast är dessa barn som erbjuds omsorg.

Kan jag få ersättning för vård av barn (vab) om en förskola eller skola är stängd på grund av covid-19?

Här kan du läsa vad som gäller kring vård av barn, vab, när en skola är stängd på grund av covid-19:

Vård av barn - kan jag få ersättning för vab? (Försäkringskassan)

Distansundervisning

Här har vi samlat material som kan fungera som ett stöd för dig som elev eller vårdnadshavare när skolan tillfälligt flyttat hem till er.

Distansundervisning

Frågor och svar utifrån skärpta restriktioner 29 oktober 2020

Vad gäller för undervisningen i grundskolan?

Grundskolan har vanlig undervisning fortsatt framåt. Grundskolan omfattas inte av de skärpta råden om distansundervisning för gymnasieskolorna som gäller från den 7 december.

Vissa förskolor och skolor har möjlighet att övergå till distansundervisning om det blir en situation som kräver det. Det kan till exempel vara vid hög frånvaro av lärare eller elever eller vid en ökad lokal smittspridning.

Kan idrottsundervisningen på grundskolor och gymnasiet fortsätta?

Ja, men vi fortsätter att följa rekommendationerna med avstånd och tänka på vilka aktiviteter som vi väljer att genomföra i idrottsundervisning.

Vad gäller för simundervisning?

Norrköpings kommun har beslutat att badhus ska hålla stängt för allmänheten till och med den 19 november. Skolor har möjlighet att genomföra simundervisning i restriktiv form. Rektor tar beslut om simundervisning kan genomföras smittsäkert och utan belastning på kollektivtrafiken. Ingen simundervisning bedrivs inom grundsärskola.

Kan skolor eller elever genomföra studiebesök?

Nej, stora delar av till exempel museerna stängda och många verksamheter arbetar på distans. Vi vill också undvika belastning på kollektivtrafiken.

Vad gäller för skolbesök på bibliotek?

Biblioteken tar endast emot förbokade klassbesök med självservice upp till 15 personer. Kontakta närmsta bibliotek för mer information.

Kommer fritidsgårdar ha öppet?

Fritidsgårdsverksamheten håller stängt på kvällstid. Detta gäller till den 19 november och kan komma att förlängas. Beslutet har tagits av utbildningsnämnden utifrån de skärpta restriktionerna. Fritidshemsverksamheten är öppen som vanligt. 

Vad gäller för fritidsverksamhet och LSS?

Denna verksamhet bedrivs som vanligt.

Vad gäller för utvecklingssamtal och föräldramöten?

Utvecklingssamtal från årskurs 4 bör ske i digital form. Rektor kan ta beslut om att genomföra utvecklingssamtal i fysisk form om det finns en individuell situation som kräver det. Föräldramöten genomförs också digitalt och om det inte går ställs de in eller flyttas fram.

Vad gäller för hämtning och lämning i förskola och fritidshem?

Hämtning och lämning sker i allra möjligaste mån utomhus.

Vad gäller för modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisningen kan komma att anpassas, men det är inte klart i dagsläget.

Vad gäller för APL?

APL på gymnasiet fortsätter som tidigare. Enligt Skolverket är det möjligt för skolan att låta elever i gymnasieskolan genomföra APL, lärlingsutbildning eller andra praktiska moment på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna. Ansvarig skolpersonal finns tillgänglig för elever som är ute på APL. Detta gäller även om skolan helt eller delvis övergår till distansundervisning.

Minderåriga elever som är ute på APL ska inte utföra arbeten som kan medföra en risk för kontakt med smittämnen, enligt Arbetsmiljöverket.

Vad gäller för PRAO?

Prao för årskurs 8 fortsätter som tidigare. Enligt Skolverket är det möjligt för skolan att låta elever göra prao på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna. Det gäller även om en skola helt eller delvis övergår till distansundervisning.

Generellt kring prao gäller att alla elever i grundskolan ska erbjudas minst tio dagars prao från och med årskurs 8. Prao kan skjutas upp från årskurs 8 till årskurs 9. Skolan ska erbjuda alternativ till prao om en elev inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats innan han/hon går ut årskurs 9, till exempel för att arbetsplatsen inte tillåter det eller för att eleven är smittkänslig.

Vad gäller för studenter som har sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i skolor?

Studenter räknas som ordinarie personal och kan vara i skolor på VFU. Samma regler gäller för dem som för oss andra, dvs man ska vara hemma vid milda symtom.

Frågor och svar kopplat till symtom och sjukdom

När kan barn vara på förskolan eller i skolan och när bör de vara hemma vid olika besvär som kan vara ett tecken på covid-19?

Det är viktigt att barn är hemma från förskolan eller skolan om de är sjuka. Det gäller oavsett sjukdom. Infektioner kan vara kortvariga eller långvariga och hur länge barnet ska stanna hemma beror på om infektionen är kortvarig eller långvarig.

Lätta besvär som snabbt går över

Ibland har barn förskoleåldern, 1-6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över.

Kortvariga sjukdomar

Ibland kan barn drabbas av kortvariga sjukdomar, som är kortare än 24 timmar. Det kan till exempel handla om att man får hämta sitt barn på grund av milda symtom. Om symtomen inte utvecklas till någon infektion och barnet är symtomfritt dagen efter, ska barnet vara hemma två dagar utan symtom.

Symtom som varar längre än 24 timmar

Om barnet har haft symtom mer än 24 timmar ska barnet stanna hemma minst 7 dagar och vara feberfri de två senaste dagarna innan återgång till förskola eller skola.

När barnet varit hemma i 7 dygn för en infektion

Barn som har varit hemma från förskolan eller skolan i 7 dygn för en infektion och som har tillfrisknat kan gå tillbaka till förskolan eller skolan. Det gäller även om de skulle ha kvar milda symtom som till exempel lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan eller skolan.

Allt det här gäller när man inte har tagit något prov för covid-19. Barn i förskoleåldern, 1-6 år, behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka, om inte en läkare eller sjuksköterska i Region Östergötland tycker att det behövs. I Östergötland provtas inte barn under 13 år om inte sjukvården (1177) gör en annan bedömning.

Om en elev varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Då ska han/hon vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste han/hon ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver han/hon inte vara hemma längre.

Om en elev varit sjuk och tagit ett test som visade att han/hon inte hade covid-19

Om testet visade att eleven inte hade covid-19 kan han/hon gå tillbaka till skolan så snart han/hon känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Om en elev har symtom men inte testats för covid-19

Om en elev har symtom som snabbt går över, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver eleven ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan han/hon kan återgå till skolan eller förskolan. Detta för att försäkra sig om att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om eleven av någon anledning inte har testats för covid-19 trots att han/hon haft symtom några dagar som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan eleven gå tillbaka till skolan eller förskolan sju dygn efter att han/hon fick symtom om han/hon mått bra och varit feberfri i minst två dygn. Det gäller också om eleven har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

Ska jag som vårdnadshavare meddela skolan om mitt barn har testat positivt för covid-19?

När en person testar positivt för covid-19 ska en lokal smittspårning på enheten ske. Skolan och utbildningskontoret kan vara behjälpliga i den smittspårningen. För att det arbetet ska vara möjligt och för att vi ska kunna stoppa smittan är det viktigt att vårdnadshavare meddelar skolan om barnet testat positivt. Då har vi möjlighet att stoppa smittspridningen i samhället.

Vad är milda symtom?

Milda symtom är förkylning, snuva, hosta eller feber.

Vad gäller vid långvarig torrhosta?

Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt frisk från en covid-19-infektion. Du bedöms inte smitta om du har torrhosta om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

Information om covid-19 från vårdguiden 1177

Kan barn och elever som bor med anhörig som har konstaterad Covid-19 vara i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan?

Barn och elever ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad Covid-19. Det innebär att barn och elever ska stanna hemma även om de är friska och symtomfria när en anhörig har testats positiv för Covid-19. Detta gäller både för yngre barn i förskolan, barn i grundskolan, särskolan, fritidshem samt för äldre elever i gymnasieskolan.

Barn och elever som har symtom ska de stanna hemma tills de blir friska och ytterligare två symtomfria dagar.

Folkhälsomyndighetens information - Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndighetens information - Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Vad gäller kring hämtning och lämning av barn när vårdnadshavare har milda symtom och barnet är friskt?

Hämtning och lämning ska ske utanför huset.

Vad gäller för barn och elever som känner av pollenallergi?

Om du som vårdnadshavare känner igen symtomen på ditt barns allergi så kan barnet gå till förskolan eller skolan.

Om personalen i förskolan eller skola bedömer att symtomen på barnen eller eleverna förändras kontaktas vårdnadshavare för att hämta hem sitt barn. Förändrade symtom kan vara att snuvan ändrar karaktär, allmäntillståndet försämras eller att barnet får feber och hosta.

Får elever ha munskydd i skolan?

Viktigt att tänka på är att Folkhälsomyndigheten i nuläget inte rekommenderar en bred användning av munskydd. Detta är på grund av att kunskapen om hur munskydd påverkar smittspridning är osäker. Det kan finnas en risk att munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer rekommendationer. Det är okej att ha munskydd om man vill, men kom ihåg att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning:

 • Stanna hemma vid symtom.
 • Ha en god handhygien.
 • Håll avstånd.

Folkhälsomyndighetens information om munskydd

Frågor och svar om plats i förskola och fritids samt barnomsorgsavgifter

Vad gäller för introduktion till förskolan under hösten?

Förskolor inom Norrköpings kommun följer riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med syfte att minska smittspridningen av Covid-19.

Förskolor anpassar höstens introduktioner utifrån möjligheter och förutsättningar på den enskilda förskolan. Mer information om hur ditt barns introduktion kommer att gå till får du från förskolan där ditt barn fått plats. Vid frågor kontakta förskolans rektor.

Vad gäller för introduktion till förskoleklass under hösten?

Skolor inom Norrköpings kommun följer riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med syfte att minska smittspridningen av Covid-19.

Skolan anpassar höstens introduktioner till förskoleklass utifrån skolans möjligheter och förutsättningar. Mer information om hur ditt barns introduktion kommer att gå till får du frånskolan där ditt barn fått plats. Vid frågor kontakta skolans rektor.

Vad gäller kring mitt barns plats i förskola eller fritids och barnomsorgsavgiften om jag är permitterad/arbetsbefriad från mitt arbete?

Du får behålla ditt barns plats i förskola eller fritidshem om du är permitterad eller arbetsbefriad. Om du är delvis permitterad/arbetsbefriad ska du ändra ditt barns schema och din inkomst i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Om du är permitterad/arbetsbefriad på heltid kan ditt barn vara på förskolan 15 timmar per vecka. Om du har ett barn som går på fritids kan ditt barn vara på fritids 8 timmar per vecka. Om du har frågor kring din specifika situation under permittering eller arbetsbefrielse kan du vända dig till din förskola. Du ska inte ändra typ av plats i e-tjänsten men du behöver ändra ditt schema och din inkomst.

Om förutsättningarna förändras ska du meddela förskolan eller fritidshemmet om det.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Vad gäller för den som kompetensutvecklas under permittering?

Arbetsgivare har rätt att använda arbetstagarens tid även under permittering, detta gäller även för utbildning och kompetensutveckling. Vårdnadshavare har därför rätt till förskola även under kompetensutveckling.

Om du har frågor kring din specifika situation under permittering kan du vända dig till din förskola. Du ska inte ändra typ av plats i e-tjänsten men du behöver ändra ditt schema och din inkomst.

Om förutsättningarna förändras ska du meddela förskolan eller fritidshemmet om det.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola: https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/643

Behöver jag betala barnomsorgsavgiften om förskolan eller fritidshemmet stänger eller vill att jag är hemma med mitt barn?

Ja, du behöver betala barnomsorgsavgiften. En eventuell stängning av förskolan eller fritidshemmet på grund av smittspridning eller hög personalfrånvaro rör sig om ett par dagar. Det påverkar inte barnomsorgsavgiften. Förskolan eller fritidshemmet kan också vädja till dig att du ska hålla ditt barn hemma under enstaka dagar på grund av att många pedagoger är sjuka. En vädjan till vårdnadshavare påverkar inte heller barnomsorgsavgiften.

Kan jag ta ut vabb om förskolan eller fritids vädjar att jag ska vara hemma med mitt barn?

Du kan inte ta ut vabb om förskolan eller fritids vädjar att du ska hålla ditt barn hemma på grund av att många ur personalen är borta.

På Försäkringskassans hemsida finns information om vabb.
Försäkringskassans information

Jag har valt att hålla mitt barn hemma. Får jag behålla mitt barns plats i förskola?

Om förskoleplatsen inte nyttjas så kan du som regel behålla platsen i max 3 månader. Rektor kan göra undantag med anledning av coronaviruset och bevilja att ni får behålla platsen, även om ni just nu inte nyttjar den. Ta kontakt och kom överens med rektorn på ditt barns förskola om du vill hålla ditt barn hemma under en period. Inga platser i förskolan kommer att avslutas om vårdnadshavare väljer att inte lämna sitt barn i förskolan, på grund av coronaviruset.

Vad gäller för barnomsorgsavgiften om jag väljer att hålla mitt barn hemma?

Avgiften faktureras som vanligt. Du behöver lämna ett tillfälligt schema till förskolan där du anger noll timmar i närvaro. Du behöver inte ändra något i e-tjänsten för barnomsorg.

Frågor och svar om närvaro

Kan jag hålla mitt barn hemma på grund av oro för smitta?

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller. Om barnen är friska ska de vara i skolan och få sin utbildning. 

Vårdnadshavare som har barn i särskola eller träningsskola kan välja att hålla sitt barn hemma om man känner oro för barnets hälsa. För att frånvaron ska registreras som giltig krävs läkarintyg eller bedömning av patientansvarig läkare.

Får vårdnadshavare ta ut vård av barn vid oro för coronasmitta?

Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta. Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat.

Försäkringskassans information om Coronaviruset

Vad gäller för elever som är i riskgrupp?

Om ditt barn är i riskgrupp för coronaviruset eller om ditt barn bor tillsammans med en person som är i riskgrupp, ska du visa upp ett läkarintyg från patientansvarig läkare. I läkarintyget ska det stå att ditt barn är i riskgrupp eller bor med en annan person som är i riskgrupp. Om du kan visa ett läkarintyg så räknas ditt barns frånvaro som giltig.

Om du inte kan visa upp ett läkarintyg så får ditt barn ogiltig frånvaro om han eller hon är hemma. Det gäller även om du som vårdnadshavare säger att ditt barn eller en anhörig är i riskgrupp. För att frånvaron ska vara giltig måste du ha ett läkarintyg som visar att eleven är riskgrupp eller bor med en person som är i riskgrupp.

En elev som är i riskgrupp och har ett läkarintyg, men som är frisk i övrigt, ska delta i den vanliga undervisningen så långt det är möjligt. Skolan hjälper till att ordna så att eleven kan vara med i undervisningen.

Hur arbetar skolorna med frånvaro under coronapandemin?

Utbildningskontoret har en rutin för hur skolfrånvaro kopplat till coronapandemin ska hanteras som är vägledande för hur skolorna arbetar med frånvaro under coronapandemin. Materialet innehåller bland annat en modell och en checklista som skolorna följer. Utgångspunkten är att skolplikten gäller och att friska barn ska vara i skolan. Är eleven sjuk eller har milda symtom ska eleven vara hemma.

Frågor och svar kring lämning och hämtning på förskola och fritidshem

Varför uppmuntrar utbildningskontoret till lämning och hämtning utomhus på förskola och fritidshem?

För utbildningskontoret är det viktigt att förskola och fritidshem fortsätter att vara en trygg plats för barn, vårdnadshavare och medarbetare. Därför har vi sett över hur vi kan bidra till att minska smittspridningen av covid-19 i våra verksamheter.

Lämning och hämtning på och förskola och fritidshem kan innebära att många människor samlas på en liten yta. Under vissa tider på dagen är det många personer som träffas samtidigt på våra förskolor och fritidshem. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sammanhang undvikas.

Får jag som förälder gå in på förskolan/fritidshemmet?

Vårdnadshavare utan symtom är fortfarande välkomna att gå in på förskolan eller fritidshemmet vid behov för att till exempel kontrollera att saker finns på barnens hyllor, eller prata med pedagoger.

Hur ska lämning och hämtning utomhus gå till?

Ni kommer få mer information från förskolan eller fritidshemmet om hur lämning och hämtning kan genomföras på ett så tryggt och bra sätt som möjligt för era barn.

Tillsammans kan vi bidra till en tryggare miljö inom förskola och fritidshem.

Vad gäller för hämtning och lämning utomhus?

I den mån det är möjligt vill vi uppmuntra till vistelse utomhus i samband med lämning och hämtning av era barn.

Förskolorna och fritidshemmen ser just nu över möjligheter att i större utsträckning genomföra lämning och hämtning utomhus.

Vårdnadshavare utan symtom är fortfarande välkomna att gå in på förskolan/fritidshemmet vid behov för att till exempel kontrollera att saker finns på barnens hyllor, eller prata med pedagoger.

Frågor och svar om möten och resor

Ska resor och internationella samarbeten för elever ställas in?

Alla planerade skolresor utrikes för elever eller personal ställs in eller flyttas framåt. Planerade resor utomlands behöver avbokas i samråd med aktuell enhet.

Hur ska vi tänka kring privata resor under exempelvis lov?

Från och med den 13 juni kan symtomfria personer resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare. Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. 

Folkhälsomyndighetens information

Vad gäller för ledighet och resor utomlands?

Precis som tidigare ska du lämna in en ledighetsansökan till skolan. Rektor tar beslut om ledigheten kan beviljas och utgår från elevens möjlighet att klara målen i utbildningen.

I samband med att en resa är genomförd kan frågor om karantän uppstå. I Sverige har vi ingen rutin om karantän även om man vistats i ett land som UD avråder ifrån utifrån Covid-19. Vid hemkomsten gäller Folkhälsomyndighetens råd att stanna hemma om man är sjuk, noggrann handhygien och att hålla avstånd.

Ansökan om ledighet

Vad gäller kring PRAO?

Prao kommer att genomföras under läsåret i årskurs 8 för att uppnå målen i läroplanen. Hur praon utformas kommer se lite olika ut beroende vad som är möjligt på respektive skola. Din skola kommer ge dig mer information.

Frågor och svar kring öppna förskolor

Vad gäller för öppna förskolor?

Från och med 13 november erbjuds endast utomhusaktiviteter inom de öppna förskolorna. Ingen inomhusverksamhet erbjuds. Beslutet gäller till och med den 4 januari 2021. Samtal med vårdnadshavare fortsätter fast enbart utomhus eller i digital form.

Information om de öppna förskolorna finns här

Övergripande frågor och svar

Hur arbetar utbildningskontoret kring coronaviruset?

Utbildningskontoret arbetar kommunövergripande tillsammans med övriga kontor. Utbildningskontorets krisledningsgrupp har aktiveras och träffas löpande.

Information in other languages

Här hittar du information till vårdnadshavare på olika språk.

Af soomaali

30 november - If your child’s pre-school or leisure centre closes due to the spread of infection - IN SOMALIPDF (pdf, 236.5 kB)

30 november - Do you have the possibility of keeping your child at home during the Christmas and New Year’s holidays? - IN SOMALIPDF (pdf, 137.1 kB)

23 november - To parents and carers of children in compulsory schools - How long to keep children at home when they have symptoms - IN SOMALIPDF (pdf, 402.4 kB)

23 november - How long to keep children at home when they have symptoms - IN SOMALIPDF (pdf, 338.6 kB)

23 november - Parents and carers need to follow the recommendations for contact with schools and preschools - IN SOMALIPDF (pdf, 482.8 kB)

3 november - Stricter general advice, information to pupils and guardians who have children in preschools, compulsory schools and upper secondary schools - IN SOMALIPDF (pdf, 393.7 kB)

What applies when your child is ill, information to guardians who have children in preschool and school - 14 septemberPDF (pdf, 331.6 kB)

Welcome to a new semester as a student and guardian in Norrköping's school - 14 AugPDF (pdf, 375.9 kB)

Information to guardians who have children in preschool - 13 AugPDF (pdf, 335.7 kB)

Information to parents of children attending school - 4 MayPDF (pdf, 302.4 kB)

Information to parents of children attending upper secondary school - 30 AprilPDF (pdf, 375.7 kB)

Information to parents of children attending school - 30 AprilPDF (pdf, 324.1 kB)

Information to parents of children attending preschool - 30 AprilPDF (pdf, 268.7 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 30 MarchPDF (pdf, 266.2 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 19 MarchPDF (pdf, 118.1 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 13 MarchPDF (pdf, 150.3 kB)

Arabic - العربية

30 november - If your child’s pre-school or leisure centre closes due to the spread of infection - IN ARABICPDF (pdf, 351.3 kB)

30 november - Do you have the possibility of keeping your child at home during the Christmas and New Year’s holidays? - IN ARABICPDF (pdf, 343 kB)

23 november - To parents and carers of children in compulsory schools - How long to keep children at home when they have symptoms - IN ARABICPDF (pdf, 404.5 kB)

23 november - How long to keep children at home when they have symptoms - IN ARABICPDF (pdf, 368.8 kB)

23 november - Parents and carers need to follow the recommendations for contact with schools and preschools - IN ARABICPDF (pdf, 518.1 kB)

3 november - Stricter general advice, information to pupils and guardians who have children in preschools, compulsory schools and upper secondary schools - IN ARABICPDF (pdf, 388.7 kB)

What applies when your child is ill, information to guardians who have children in preschool and school - 14 septemberPDF (pdf, 372.2 kB)

Welcome to a new semester as a student and guardian in Norrköping's school - 14 AugPDF (pdf, 417.9 kB)

Information to guardians who have children in preschool - 13 AugPDF (pdf, 357.9 kB)

Information to parents of children attending school - 4 MayPDF (pdf, 369.5 kB)

Information to parents of children attending upper secondary school - 30 AprilPDF (pdf, 330.1 kB)

Information to parents of children attending school - 30 AprilPDF (pdf, 356.2 kB)

Information to parents of children attending preschool - 30 AprilPDF (pdf, 293 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 30 MarchPDF (pdf, 331.4 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 19 MarchPDF (pdf, 121.2 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 13 MarchPDF (pdf, 170 kB)

English

30 november - If your child’s pre-school or leisure centre closes due to the spread of infection - IN ENGLISHPDF (pdf, 233.3 kB)

30 november - Do you have the possibility of keeping your child at home during the Christmas and New Year’s holidays? - IN ENGLISHPDF (pdf, 230.6 kB)

23 november - To parents and carers of children in compulsory schools - How long to keep children at home when they have symptoms - IN ENGLISHPDF (pdf, 230.2 kB)

23 november - How long to keep children at home when they have symptoms - IN ENGLISHPDF (pdf, 332.1 kB)

23 november - Parents and carers need to follow the recommendations for contact with schools and preschools - IN ENGLISHPDF (pdf, 480.4 kB)

3 november - Stricter general advice, information to pupils and guardians who have children in preschools, compulsory schools and upper secondary schools - IN ENGLISHPDF (pdf, 362.2 kB)

What applies when your child is ill, information to guardians who have children in preschool and school - 14 septemberPDF (pdf, 333.2 kB)

Welcome to a new semester as a student and guardian in Norrköping's school - 14 AugPDF (pdf, 377.5 kB)

Information to guardians who have children in preschool - 13 AugPDF (pdf, 337.8 kB)

Information to parents of children attending school - 4 MayPDF (pdf, 294.1 kB)

Information to parents of children attending upper secondary school - 30 AprilPDF (pdf, 326.6 kB)

Information to parents of children attending school - 30 AprilPDF (pdf, 321.4 kB)

Information to parents of children attending preschool - 30 AprilPDF (pdf, 264.5 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 2 AprilPDF (pdf, 331.4 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 30 MarchPDF (pdf, 302.8 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 19 MarchPDF (pdf, 101.9 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 13 MarchPDF (pdf, 168.3 kB)

Svenska

26 november - Om ditt barns förskola eller fritidshemmet stänger på grund av smittspridning. Information till vårdnadshavare.PDF (pdf, 332 kB)

26 november - Har du möjlighet att hålla ditt barn hemma under jul- och nyårshelgerna? Information till vårdnadshavare som har barn i förskola och/eller fritidshemPDF (pdf, 245.4 kB)

18 november - Så länge ska barnen vara hemma vid sjukdom. Information till vårdnadshavare med barn i grundskola.PDF (pdf, 130.9 kB)

12 november - Så länge ska barnen vara hemma vid sjukdom. Information till vårdnadshavare med barn i förskola.PDF (pdf, 330.8 kB)

11 november - Vårdnadshavare behöver bli bättre på att följa rekommendationer i kontakt med förskola och skolaPDF (pdf, 297 kB)

3 november - skärpta restriktioner, information till elever och vårdnadshavarePDF (pdf, 362.8 kB)

Det här gäller när barnen är sjuka, information till vårdnadshavare - 14 septemberPDF (pdf, 329.3 kB)

Välkommen till en ny termin som elev och vårdnadshavare i Norrköpings skola - 13 augustiPDF (pdf, 258.8 kB)

Välkommen till Norrköpings förskola - 13 augustiPDF (pdf, 333.1 kB)

lämning och hämtning utomhus, information till vårdnadshavare med barn i förskolan - 15 majPDF (pdf, 297.4 kB)

lämning och hämtning utomhus, information till vårdnadshavare med barn i fritidshem - 15 majPDF (pdf, 321.8 kB)

Elever i riskgrupp, information till vårdnadshavare med barn i grundskola - 4 majPDF (pdf, 296.3 kB)

Information till vårdnadshavare med barn i gymnasieskolan - 30 aprilPDF (pdf, 325.8 kB)

Tack för er förståelse, information till vårdnadshavare med barn i grundskola - 30 aprilPDF (pdf, 320.7 kB)

Tack för er förståeelse, information till vårdnadshavare med barn i förskola 30 aprilPDF (pdf, 262.6 kB)

Förändringar inom förskolan, information till vårdnadhavare med barn i förskolan - 7 aprilPDF (pdf, 336 kB)

Ändrade turer i kollektivtrafiken påverkar skolskjutsen, information till vårdnadshavare med barn i grundskolan - 3 aprilPDF (pdf, 329 kB)

Samhällsviktig verksamhet, information till vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola - 2 aprilPDF (pdf, 332.5 kB)

Alla elever ska nå sina mål, information till vårdnadshavare med barn i grundskola - 30 marsPDF (pdf, 284.5 kB)

Patientsäkerhet, information till vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola - 19 marsPDF (pdf, 304.3 kB)

Stana hemma om ni är sjuka, information till vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola - 13 marsPDF (pdf, 334.3 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping