Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även ljud och bild är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas.