Vi sparar ditt data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Norrköping kommun.