Dataskyddsförordningen - GDPR

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som började att gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Behandling av personuppgifter i Norrköpings kommun

Den allmänna dataskyddsförordningen reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den berör alla olika organisationer i samhället och i Norrköpings kommun förbereder vi oss så vi arbetar rätt och följer lagen. För oss är det viktigt att du känner dig och trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande kommuninvånare och företagare med relation till oss, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Norrköping kommun.

Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter. Norrköpings kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Såhär skyddas dina personuppgifter

Här följer en förklaring hur Norrköpings kommun samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka meddelande till kommunens Dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna informationstext.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även ljud och bild är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas.

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Norrköping kommun i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder en av kommunens e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.

Detta kan till exempel vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
 • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer med mera.
 • Finansiell information - din inkomst.

Information vi samlar in om dig

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter utför ett antal åtaganden som är lagstadgade, det

innebär att vi har ett basregister över Norrköping kommuns kommuninvånare med personuppgifter, baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten. Det används för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt. När du använder någon av våra e-tjänster eller någon blankett där du lämnar personuppgifter kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, om du äger en fastighet eller en bostadsrätt. Även uppgifter om familjerelationer.
 • Finansiell information - din inkomst.
 • Enhetsinformation - t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Den informationen sparas dock helt utan kopplingar till dig som individ, den sparas bara på en sammanställd nivå för att kunna mäta ”trafikmängden” på Norrköping kommuns hemsida och tillhörande e-tjänster.
Vad gör vi med din information?

Norrköping kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

Hur kommer vi i kontakt med dig?

Norrköpings kommun använder också dina inlämnade personuppgifter för att kommunicera med dig i enskilda ärenden.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
 • Utförare och leverantörer. Norrköpings kommun kan komma att dela dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra.
 • Andra myndigheter. Norrköping kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla ditt data inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar ditt data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Norrköping kommun.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Registerutdraget ska levereras till dig inom en månad. Vill du ha ut handlingarna som genereras av personuppgiftsbehandlingarna vi listat i registerutdraget så sker det genom att du gör en begäran om utlämnande av allmän handling. Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
Vad gör ett dataskyddsombud?

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att

 • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
 • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
 • informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också

 • ge råd om konsekvensbedömningar
 • vara kontaktperson för Datainspektionen
 • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
 • samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.”
Begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Detta gör du via blankett. Du kommer framöver kunna begära registerutdrag via en e-tjänst som nu är under uppbyggnad.

Kontakt
Maria Norman
Stadsjurist/Dataskyddsombud
Henrik Walgeborg
Stadsjurist/Dataskyddsombud

Relaterat