Aktuella råd och rekommendationer

Här hittar du samlad information om aktuella råd och rekommendationer från olika myndigheter med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Informationen uppdateras löpande.

Nuvarande råd och rekommendationer

Åtgärder är avsedda att bromsa smittspridningen av covid-19.

Här kan du se regeringens digitala pressträffar

Sammanfattning av gällande råd och restriktioner:

 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning har förlängts men justerats. Justeringen innebär att undervisningen från och med den 25 januari 2021 ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning, beroende på lokalt smittoläge. Detta gäller till och med den 1 april 2021. Gymnasiesärskolan och grundskolan omfattas inte av rekommendationen om fjärr- eller distansundervisning. Från och med den 2 april finns det inte längre någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan. Huvudmän för gymnasieskolor har dock fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning utifrån lokala behov och förutsättningar.
 • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Beslutet gäller från och med den 24 december 2020 och förlängs fram till den 17 maj 2021.
 • Från och med 1 mars 2021 får sällskap bestå av max 1 person för serveringsställen som är en del av en handelsplats, exempelvis gallerior och köpcentrum. Detta gäller om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer. Beslutet förlängs till den 17 maj 2021.
 • Från och med den 1 mars gäller en nationell begränsning av öppettiderna till klockan 20:30 för samtliga serveringsställen. Beslutet förlängs till den 17 maj 2021. Serveringsställen kan dock ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter klockan 20:30.
 • Regeringens rekommendation från den 18 december, om att all verksamhet som drivs av stat, regioner och kommuner och som inte är nödvändig bör vara stängd, är förlängd till den 18 april. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, muséer och andra verksamheter. Idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från rekommendationen. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb.
 • Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå är tillåten.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar. Rekommendationen riktar sig till personer födda 2004 och tidigare.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Just nu gäller denna rekommendation till och med den 30 juni.
 • Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Regeringen har från och med den 6 februari beslutat om inreseförbud för utländska medborgare som inte kan uppvisa negativt covid-test. Läs mer på krisinformation.se
Så påverkas kommunens verksamheter
 • Angående besök till särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, samt till grupp- eller serviceboende: enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer kan boende som vaccinerats träffa anhöriga och vänner, om det gått två veckor efter den andra dosen och besökaren är symtomfri. Norrköpings kommun understryker dock att besökare även fortsatt ska kontakta avdelningen i god tid innan besöket. Besökare, medarbetare och den boende ska även agera för att skydda andra boende som av olika anledningar inte är vaccinerade. Läs mer här.
 • Gymnasieskolorna bedriver en kombination av distans- och närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021 Läs mer om det här.  
  Från och med den 2 april finns det inte längre någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan. Huvudmän för gymnasieskolor har dock fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning utifrån lokala behov och förutsättningar.
 • Samtliga kommunala grundskolor åk 7-9, utom särskolan, ställde om till distansundervisning den 18 december. I samband med terminsstarten 11 januari 2021 återupptogs närundervisningen. Läs mer här. Utbildningskontoret följer utvecklingen och meddelar om någonting förändras.
 • Kommunens bibliotek är just nu stängda för allmänheten. Norrköpings stadsbibliotek vid Söder Tull håller dock öppet för självbetjäning vardagar mellan klockan 14.00 och 18.00. Besökare kan då bara hämta reserverad media och lämna tillbaka lånad. All media måste reserveras innan den kan lånas. Under självbetjäning får max 8 besökare vistas i biblioteket. Läs mer här.
 • Norrköpings Konstmuseum och Norrköpings Stadsmuseum samt Visualiseringscenter håller stängt för allmänheten. Alla programpunkter, visningar och andra arrangemang på plats är inställda. Det kan dock förekomma digitala arrangemang.
 • Cnema håller stängt från 11 december. Mer information finns på Cnemas hemsida
 • De kommunala badanläggningarna är just nu stängda för allmänheten. Det gäller även de mindre simanläggningarna i kommunens ytterområden – Råsslabadet, Åbybadet samt Skärblackabadet.
 • Norrköpings kommuns idrottshallar och ishallar är öppna för föreningar och övriga hyresgäster som har verksamheter för barn och unga födda 2002 eller senare. Vuxna som inte är ledare ska inte vistas i hallar och lokaler, detta gäller fortsatt och under barnens träning för att undvika smittspridning. Utomhusverksamhet för föreningar får bedrivas i enlighet med rådande rekommendationer. Läs mer här.
 • Kulturskolans verksamhet är åter öppen även för elever födda 2004 och tidigare. Undervisning bedrivs på plats i Kulturskolans lokaler samt i Hörsalen. Mer information finns på Kulturskolans hemsida
 • Stadsarkivet är stängt för besök, men lämnar fortfarande ut handlingar efter beställning via telefon 011-15 11 75 eller e-post stadsarkivet@norrkoping.se
 • Kontaktcenters reception hålls öppen med ett maxtak på fyra besökare samtidigt i lokalen. För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon 011-15 00 00 eller e-post norrkoping.kommun@norrkoping.se
Förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i Norrköpings kommun för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Den 4 mars 2021 beslutade regeringen om en förordning som ger kommuner rätt att tillfälligt utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Här hittar du information om förordningens omfattning och om hur beslut hanteras enligt förordningen.

Förordningen ger kommunerna rätt att utfärda förbud att:

 • Vistas i en park
 • Vistas på en badplats
 • Vistas på annan liknande särskild plats

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud är att:

 • Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på platsen
 • Föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket
 • Föreskrifterna inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet

Var fattas beslutet?
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 april har kommunstyrelsen i Norrköping rätt att utfärda föreskrift om tidsbegränsat förbud att vistas på särskilt angivna platser i Norrköpings kommun, för att förhindra smittspridning av covid-19.

Mer information om förordningen:

 • Förbudet ska tidsbegränsas att gälla maximalt i två veckor, med rätt till förlängning av i maximalt två veckor.
 • Det måste finnas en påtaglig risk för trängsel.
 • Om risken för trängsel på den specifika platsen upphör, ska kommunen upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras.
 • Om risk för trängsel förekommer endast under vissa tider på dygnet, vissa årstider eller liknande, bör föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider.
 • Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av begränsningsförordningen kan leda till böter. Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2 000 kr.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) information om rätten att förbjuda vistelse på allmän plats

Tillfällig pandemilag

Fredagen den 8 januari 2021 beslutade riksdagen om en tillfällig pandemilag som började gälla från den 10 januari 2021. Det är Länsstyrelsen Östergötland som har i uppdrag att utöva tillsyn och kontroll i länet. Regeringen har i enlighet med pandemilagen, bland annat beslutat om:

 • Att införa ett maxtak på åtta personer för privata sammankomster i festlokaler, föreningslokaler och andra uthyrningsplatser.
 • Att de som bedriver gym- och idrottsanläggningar, badhus och handelsplatser är skyldiga att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet beräknas utifrån att varje besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter att disponera under sitt besök inne i lokalen, och får inte överskridas. Det måste också tydligt anges vid samliga entréer. Länsstyrelsen har fått uppdraget att utöva tillsyn.

Läs mer på regeringen.se
Här kan du se den digitala pressträffen med statsministern 8 januari

Läs mer om länsstyrelsens uppdrag att utöva tillsyn och kontroll av den nya tillfälliga pandemilagenlagen

Nationella restriktioner

Från och med måndagen den 14 december 2020 infördes skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphörde de lokala allmänna råd som fanns i landets regioner att gälla.

Här kan du läsa en sammanfattning av vad som meddelades från myndigheterna under en pressträff den 8 dec.

Information från krisinformation.se

As of 14 December, stricter national regulations and general advice come into force about everyone's responsibility to prevent the spread of Covid-19.

Information about the stricter national regulations

Offentliga och allmänna sammankomster

I samråd med Folkhälsomyndigheten har Regeringen meddelat att max åtta personer kommer att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Restriktionen gäller från 24 november 2020 och tillsvidare.

Läs mer hos Länsstyrelsen

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping