Händelö 2:41, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun.

En karta över Händelö där planområdet är markerat i blått.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att säkerställa en markanvändning för industriändamål och pröva ny sträckning för lokalgata.

Samråd

4 oktober - 15 november 2013

Samrådsmöte i form av "öppet hus"

Samrådsmöte i form av "öppet hus" har ägt rum den 22 oktober 2013.

Granskning

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under tiden 16 december 2013 - 13 januari 2014.

Laga kraft

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun har antagits av stadsplaneringsnämnden den 28 januari 2014, § 13, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 7 februari 2014.

Stadsplaneringsnämndens beslut den 28 januari 2014, § 13, har överklagats i rätt tid till Länsstyrelsen.

Den 13 mars 2014 beslutade länsstyrelsen att avslå det inkomna överklagandet.

Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Den 27 mars 2014 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå det inkomna överklagandet.

Mark- och miljödomstolens dom har överklagats i rätt tid till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade beslut den 9 maj 2014 att de inte meddelar prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens beslut från den 27 mars 2014 står därför fast.

Beslutet har vunnit laga kraft den 9 maj 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 7.6 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 821.8 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 315.7 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 481.1 kB)

Kontakt