LeVa - Ledningsgrupp för Vattenfrågor i Norrköping

Sen mitten av sjuttiotalet har vi i Norrköping planerat och genomfört utbyggnad av vatten och avlopp i olika områden. En del bebyggelsegrupper är högt prioriterade på grund av sanitära problem och andra har högt skyddsvärde ur miljösynpunkt.

Vattenfrågor berör flera nämnder och kontor samt bolaget Nodra AB. Därför är det angeläget att i LeVa samordna planering och utförande när nya områden ska förses med vatten och avlopp.

LeVa är organiserat så härPDF (pdf, 64.8 kB)

Organisatorisk förändring

Sedan 1 januari 2015 har LeVa inkluderats i Samverkansmötet inom samhällsbyggnadsprocessen. Samverkansmötet är en grupp bestående av politiker från berörda nämnder (det vill säga samma nämnder som var representerade i LeVa) och från styrelsen i Nodra AB. I Samverkansmötet ingår det även politiker från kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen. Samverkansmötet biträds av förvaltningschefer och VD:n för Nodra. I övrigt stämmer bilden över hur arbetet är organiserat.

Avlopp på landsbygden

Vissa bebyggelser är glesa och husen ligger långt ifrån varandra. Då får var och en göra sin egen avloppsanläggning, eftersom avloppsvatten måste renas innan det får släppas ut i naturen.

Miljö- och hälsoskydd på samhällsbyggnadskontoret inventerar enskilda avlopp områdesvis. Och ställer krav på rening av de utsläpp som inte är acceptabla. Recipientens avrinningsområde bestämmer vilka fastigheter som är med i inventeringen. Områdena rangordnas efter hur högt skyddsvärde recipienten har som tar emot utsläppen.

Uppdraget är att

  • samordna och ta fram riktlinjer för utbyggnad i vatten- och avloppsområden
  • ta fram riktlinjer för dagvatten
  • hantera frågor om vattenplanering enligt vattendirektivet
  • bereda och ta fram underlag för beslut i samhällsplaneringssnämnden.

LeVas syfte är att på bästa sätt lösa vatten- och avloppsfrågorna i Norrköpings kommun.

Riktlinjer

Riktlinjer för VA-utbyggnad (utbyggnad av vatten och avlopp)PDF (pdf, 1.4 MB)

Riktlinjer för hållbar dagvattenhanteringPDF (pdf, 7.3 MB)

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har tagit fram Riktlinjer för enskilda avlopp.

Riktlinjer för enskilda avloppPDF (pdf, 494.8 kB)

Kontakta Samverkansgruppen

Kikki Liljeblad (S) - ordförande i samverkansgruppen
E-post: kikki.liljeblad@norrkoping.se
Telefon mobil: 070 - 628 59 28

Kontakt

Mötesanteckningar - LEVA (2014)

2014-02-19PDF (pdf, 62.3 kB)

2014-04-09PDF (pdf, 29.9 kB)

2014-06-11PDF (pdf, 68.7 kB)

2014-09-19PDF (pdf, 70.1 kB)

2014-10-30PDF (pdf, 54.4 kB)

2014-12-12PDF (pdf, 63.2 kB)

Mötesanteckningar - LEVA (2013)

2013-02-21PDF (pdf, 55.3 kB)

2013-04-11PDF (pdf, 56.5 kB)

2013-06-13PDF (pdf, 53.4 kB)

2013-09-13PDF (pdf, 56.1 kB)

2013-10-30PDF (pdf, 60 kB)

2013-12-11PDF (pdf, 55.1 kB)

Mötesanteckningar - LEVA (äldre)

2011-02-17PDF (pdf, 52.6 kB)

2011-04-15PDF (pdf, 53.5 kB)

2011-06-16PDF (pdf, 54.4 kB)

2011-08-26PDF (pdf, 59.6 kB)

2011-10-28PDF (pdf, 65.4 kB)

2011-12-12PDF (pdf, 55.7 kB)

2012-02-23PDF (pdf, 63.1 kB)

2012-04-27PDF (pdf, 66.2 kB)

2012-06-15PDF (pdf, 55.9 kB)

2012-09-07PDF (pdf, 27.8 kB)

2012-10-26PDF (pdf, 48.8 kB)

2012-12-13PDF (pdf, 55.8 kB)