Enskilt avlopp

Översikt - Steg 5 av 7

5. Inventering av avlopp på landsbygden

Samhällsbyggnadskontoret inventerar kontinuerligt enskilda avlopp i Norrköpings kommun. Vi inventerar inom ett bestämt geografiskt område. Området prioriteras efter avrinningsområden eller vattenskyddsområden. Alla enskilda avlopp ska bli inventerade.

Inventeringens syfte

Syftet är att kontrollera hur de avloppsanordningar som finns uppfyller gällande krav och att de som inte klarar kraven blir åtgärdade.

Varför inventerar vi avlopp? 

Ett enskilt avlopp är enligt miljöbalken en miljöfarlig verksamhet på grund av de näringsämnen och bakterier som avloppsvatten innehåller. En avloppsanläggning med dålig funktion kan leda till att vattendrag och sjöar blir övergödda men också att dricksvatten blir förorenat och människor kan bli sjuka. Miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas, tas om hand och renas så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att deras avloppsanläggning lever upp till gällande krav.

Vill du veta om din avloppsanläggning klarar kraven?

Är du tveksam till hur bra ditt avlopp fungerar? Då kan du använda checklistan i broschyren Rött-gult-grönt. Om du inte kommer fram till något resultat efter att ha gått igenom checklistan kan det vara bra att anlita en sakkunnig entreprenör för att få en bedömning.

Broschyren Rött-gult-grönt PDF (pdf, 643.2 kB)

Förslag på entreprenörer som jobbar med avloppPDF (pdf, 144.6 kB)

Avgifter

Vi tar ut en avgift för den tid vi lägger ner i inventeringsärenden och det är fastighetsägaren som betalar. Här hittar ni principbeslutet om avgift

Principbeslut om avgift för avloppsinventering
PDF
(pdf, 46.6 kB)


Följande områden har inventerats

 • Skenäs
 • Östra Stenby
 • Varaån
 • Lövstadsjön
 • Nedre Glotterns vattenskyddsområde
 • Ensjön
 • Gisselöåns avrinningsområde
 • Gruvstugans vattenskyddsområde
 • Simonstorps vattenskyddsområde
 • Stubbetorp - Halsbråtens vattenskyddsområde
 • Vadsbäcken
 • Öarna
 • Glan
 • Slätbaken