Vägföreningar

En vägförening ansvarar för skötsel av till exempel gator och grönområden inom ett visst område med enskilt huvudmannaskap. Vägförening är ett gammalt utryck som inte längre används i lagstiftningen. Nu pratar man istället om samfällighetsföreningar eller vägsamfälligheter.

Norrköpings kommun beslutade i maj 2020 att vägsamfälligheterna i kommunen ska finnas kvar och fortsatt ha ansvar för att sköta om vägarna och andra allmänna ytor inom förenings område. Fullmäktige beslutade också att föreningarna fortsatt ska få bidrag från kommunen och att kommunen ska ha ansvaret för vägbelysning inom vägsamfälligheterna.

Under hösten 2021 ska tekniska nämnden fatta beslut om hur bidragssystemet för vägföreningarna ska se ut. Från och med 2022 ska det nya bidragsystemet gälla.

Bidrag till vägföreningar

Idag ges kommunala bidrag i flera olika former. Föreningar som får statliga bidrag får också ett kommunalt bidrag baserat på trafikverkets schablonberäkning för driftkostnad. Till detta kommer också bidrag som föreningen kan söka. Norrköpings kommun ger idag bidrag till vägföreningar i form av pengar och tjänster till ett sammanlagt värde av cirka 11 miljoner kronor per år.

Bidrag för gatubelysning

Vägföreningar kan ansöka om bidrag till el för att driva gatubelysning samt för drift och underhåll av gatubelysning.

Ansök om bidrag för gatubelysning här.

Kommunen sköter gatubelysningen, med samma utgångspunkter som kommunens övriga belysningsanläggningar, för de föreningar som uppfyller kraven för att beviljas bidrag. Två gånger per år görs det en tillsyn som betyder att vi tittar över till exempel:

  • Byte av släckta lampor
  • Byte av felaktiga armaturer och kupor
  • Omklamring av lyktledningar på bärlinor
  • Fastsättning av servis- och tillsatslådor som har lossnar på grund av andra orsaker än skadegörelse eller trafikskada
  • Rengöring av kupor och armaturer i samband med lampbyten
  • Riktning av stolpar som kan utgöra trafikfara

Föreningar som beviljas bidrag har fortsatt ägandeansvar för utrustningen, utbyte av hel stolpe eller komplettering av anläggningen.

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfälligheter som har lekplatser som är allmänt tillgängliga i kommunen kan ansöka om bidrag för tillgänglighetanpassning av lekplatser. Bidraget innebär att tekniska nämnden medfinansierar 50 procent av kostnaden för anpassningen. Resterande 50 procent betalar ni själva.

Bidrag för säkra skolvägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter och samfälligheter kan ansöka om bidrag för att göra allmänna vägar, passager och korsningar säkrare för barn på väg till och från skolan.

Läs mer om bidrag för säkra skolvägar och ansök här.

Vanliga frågor och svar om vägföreningar

Varför måste jag betala både skatt och avgift till vägföreningen?

I Sverige är ansvaret för vägar fördelat mellan staten, kommunen och enskilda (samfällighetsföreningar eller personer). Juridiskt brukar man använda ordet huvudmannaskap istället för ansvar, huvudman är den som ansvarar för t.ex. ett område eller en väg.

Vilken typ av huvudmannaskap det är fastställs i detaljplanen för området som görs utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen. När det gäller enskilda vägar har de personer som har nytta av vägen också ansvar för att den sköts. Ofta bildas en samfällighetsförening för att hantera ansvaret. Det här gäller över hela Sverige och är alltså ingenting Norrköpings kommun hittat på.

När man köper ett hus i ett område med enskilt huvudmannaskap godkänner man samtidigt att man får en del av ansvaret för att sköta vägarna.

Det är bestämmelserna i plan och bygglagen som styr att det finns skillnader mellan olika områden och som gör att du som bor vid en enskild väg måste betala både skatt och avgift för skötseln av den enskilda vägen.

Läs mer om enskilda vägar på trafikverket.se

Hur stor är avgiften till vägföreningen?

Vägföreningen beslutar själv hur hög avgiften ska och behöver vara.

Några exempel som kommunen känner till visar på ett spann mellan 1000 – 5000 kronor per år och medlem. Avgiften kan vara olika för fastighetsägare i en förening beroende på så kallade andelstal som ska ge en rättvis fördelning utifrån hur mycket fastigheten använder vägarna eller andra gemensamma anläggningar. 

Var finns vägföreningarna i Norrköpings kommun?

Vägföreningar finns över hela kommunen. De största vägföreningarna finns finns i tätorterna utanför staden.

I Norrköping finns flera exempel på väg- och samfällighetsföreningar inom staden. Kartbilden nedan visar var det finns så kallade gemensamhetsanläggningar inom Norrköpings tätort. En gemensamhetsanläggning kan vara till exempel en ledning, en väg eller ett grönområde som en grupp människor gemensamt ansvarar för.

Kartbild som visar var det finns samfällighetsföreningar och vägföreningar i Norrköping
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje