Så arbetar vi med trafiksäkerhet

Norrköpings kommun strävar efter att utforma stadens gator och miljöer så säkert som möjligt, till exempel genom:

  • hastighetsbegränsningar
  • farthinder
  • cirkulationsplatser
  • förbättrade gång- och cykelvägar
  • säkra gång- och cykelpassager.

Arbetet innebär också att informera om de trafikfaror som finns eftersom inte alla faror kan byggas bort. Målet är att inga människor ska skadas svårt eller dödas i trafiken.

Trafikåtgärderna görs utifrån flera kriterier

När vi planerar vilka åtgärder som ska genomföras tar vi bland annat hänsyn till olycksstatistik grundad på polisrapporterade trafikolyckor, trafikflöde, gatutyp (huvudgata/genomfartsgata/lokalgata) samt om det finns kollektivtrafik eller inte.

I tekniska nämndens budget finns årligen ekonomiska medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder rent allmänt men även mer specifikt för trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor och förskolor i kommunen.

Kontakt