Viudden

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Viudden, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Viudden.

Analys

Viudden består av en mindre samling bebyggelse kring några gator som har karaktären av fritidshus-/bostadsområde. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår i de flesta fall från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik. De flesta gator är korta och har inte någon genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på gatorna inom det tättbebyggda området.

Kontakt