Tåby

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området Tåby och efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränserna förändras från 50 till 40 och 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Tåby.

Analys

Tåby består av en samling bebyggelse kring några gator som har karaktären av bostadsområde. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum och på de mer genomgående gatorna som integrerade transportrum eftersom bebyggelsen är glesare och mer avskild än i de typiska bostadsområdena. I Tåby har en sträcka bedömts som transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de flesta gatorna bedömts som gång- och cykeltrafik då dessa inte är separerade från biltrafik. Några sträckor har bedömts som annorlunda eftersom de har betydligt mindre bebyggelse i närheten av vägen och således en lägre andel av gång- och cykeltrafikanter. Många gator är korta och saknar genomfartstrafik och har därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Någon sträcka i Tåby trafikeras av busstrafik och har genomfartstrafik. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator inom de tättbebyggda områdena. Undantaget är bland annat väg 843 och 845 i Tåby som föreslås få 40 km/tim.

Kontakt