Sikudden

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området Sikudden, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Sikudden.

Analys

Det tättbebyggda området Sikudden består av en mindre samling bebyggelse kring några gator som har karaktären av fritidshus-/bostadsområde. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum då det är relativt avgränsat område med likartat karaktär. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. De flesta gator är korta och har inte någon genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på gatorna inom de tättbebyggda områdena.

Kontakt