Ringebytorp och Ringstadmon

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Ringstamon och Ringebytorp efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 40 och 60 km/tim inom de tättbebyggda områdena.

Karta som visar hastighetsöversyn i Karta som visar hastighetsöversyn i Kopparbo.

Analys

Ringstamon och Ringebytorp består vardera av en mindre samling av bebyggelse kring några gator som har karaktären av landsbygdsmiljö. Livsrummen har till största delen bedömts som integrerade transportrum eftersom bebyggelsen är av betydligt glesare typ än de typiska bostadsområdena i de större tätorterna. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. Undantaget är den genomgående Ringstadmovägen som bedöms ha en mindre andel oskyddade trafikanter när bebyggelse saknas invid vägen. De flesta av lokalgatorna är korta och har inte någon större genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser förutom längs Ringstadmovägen.

Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 40 km/tim bör införas på de flesta gator inom de tättbebyggda områdena. Undantag är Ringstadmovägen med mindre bebyggelse och annan karaktär som föreslås få 60 km/tim.

De tättbebyggda områdena i Ringstadmon och Ringebytorp är idag separerade endast med en kort sträcka. De föreslås för sammanslagning för att underlätta hanteringen av nya hastighetsgränser.

Kontakt