Markgärdet

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Markgärdet, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området och från 50 till 60 km/tim på huvudgatan.

Karta som visar hastighetsöversyn i Markgärdet.

Analys

Markgärdet består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum där bebyggelse kantar gatorna. En sträcka har bedömts som transportrum då gatorna har karaktären av landsväg. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gatorna bedömts som gång- och cykeltrafik. Förutom den sträcka som bedömts som transportrum ovan där den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen klassificerats som fasta hinder. Ingen egentlig genomfartstrafik finns genom områdena och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom det tättbebyggda området med undantagen den landsvägsliknande sträckan som föreslås få 60 km/tim.

Kontakt