Marieberg

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Marieberg, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 40 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Marieborg.

Analys

Marieberg består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator som har karaktären av ett fritidshus-/bostadsområde. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum utom Restadsvägen genom Marieberg som bedömts som integrerat transportrum och transportrum. Området är ganska glest bebyggt.

Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. De flesta gator är korta och området har inte någon större genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Området är glesare bebyggt än jämförbara tättbebyggda områden och därför leder analysen av stadsbyggnadskvaliteterna till att hastighetsgränsen 40 km/tim bör införas inom det tättbebyggda området.

Kontakt