Lövhagen

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Lövhagen, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom de tättbebyggda områdena.

Karta som visar hastighetsöversyn i Lövhagen.

Analys

Lövhagen består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator som har karaktären av ett fritidshus-/bostadsområde. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. De flesta gator är korta ingen genomfartstrafik förekommer och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas.

Kontakt