Kullerstad

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Kullerstad, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Kullerstad.

Analys

Kullerstad består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum förutom en kortare del av Frälsegårdvägen som bedömts som integrerat transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår i de flesta fall från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik. Ingen egentlig genomfartstrafik finns i området och därmed heller inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas.

Kontakt