Klinga

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Klinga, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Klinga.

Analys

Klinga består vardera av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummen har till största delen bedömts som mjuktrafikrum. Den genomgående gatan har bedömts som integrerat transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår i de flesta fall från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik. Huvudgatan genom området har genomfartstrafik och visst anspråk på högre hastighetsgräns. Analysen och avvägningen av stadsbyggnadskvaliteterna leder ändå till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de gatorna inom det tättbebyggda området.

Kontakt