Hollstad

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Hollstad, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Hollstad.

Analys

Hollstad består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum och några delar integrerade transportrum. I princip hela gatunätet har bedömts som att oskyddade trafikanter är den dimensionerande trafiksituationen eftersom separering från biltrafik saknas.

Ingen genomfartstrafik finns genom området och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom det tättbebyggda området.

Kontakt