Graversfors och Norra Granstorp

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i de tättbebyggda områdena Graversfors och Norra Granstorp, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 40 km/tim inom de tättbebyggda områdena.

Karta över hastigetsöversyn i Graversfors och Norra Granstorp.

Analys Graversfors

Graversfors består av ett antal bostadsgator kring huvudstråket Fisklösenvägen och Graverforsvägen. Dagens hastighetsgränser i Graverfors är generellt 50 km/tim. Livsrummen har bedömts som mjuktrafikrum på de kortare gatorna med bebyggelse medan Fisklösenvägen och Graverforsvägen bedömts som integrerat transportrum då det är glesare mellan bebyggelsen invid vägen. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för bostadsgatorna och Fisklösenvägen bedömts som gång- och cykeltrafik medan Graversforsvägen har bedömts som fasta hinder. Ingen egentlig genomfartstrafik finns genom området och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 och 40 km/tim införs inom det tättbebyggda området.

Analys Norra Granstorp

Norra Granstorp består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum förutom en kortare del i Norra Granstorp som bedömts som integrerat transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har bedömts som gång- och cykeltrafik. Ingen egentlig genomfartstrafik finns genom områdena och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränserna 30 km/tim bör införas inom det tättbebyggda området.

Kontakt