Göten

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Göten, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 40 km/tim inom de tättbebyggda områdena.

Karta som visar hastighetsöversyn i Göten.

Analys

Göten består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator som har karaktären av fritidshusområde. Göten har en gles bebyggelse. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum på gränsen till integrerat transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafiken längs majoriteten av gatorna.

De flesta gator är korta och inget av områdena har någon större genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Området är relativt glest bebyggt och analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 40 km/tim bör införas på de flesta gator inom de tättbebyggda områdena.

Kontakt