Djurön

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Djurön efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränserna förändras från 50 till 40 och 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta över Djurön.

Analys

Det tättbebyggda området Djurön består av en samling bebyggelse kring några gator som har karaktären av fritidshus-/bostadsområde. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum och på de mer genomgående gatorna som integrerade transportrum eftersom bebyggelsen är glesare och mer avskild än i de typiska bostadsområdena. I Djurön har en sträcka bedömts som transportrum. Hela gatunätet har bedömts som att oskyddade trafikanter är den dimensionerande trafiksituationen eftersom separering från biltrafik saknas. De flesta gatorna är korta, genomfartstrafiken är låg och därmed finns inga särskilda anspråk på högre hastighetsgränser. Djurövägen är mer trafikerad, även av busstrafik. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator inom de tättbebyggda områdena. Undantaget är Djurövägen som föreslås få 40 km/tim.

Kontakt