Bredudden

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Bredudden, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta över Bredudden.

Analys

Bredudden består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator med bostadskaraktär. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum för alla gator. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår i de flesta fall från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik. Ingen genomfartstrafik finns och därmed är anspråken på högre hastighetsgränser små. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom det tättbebyggda området.

Kontakt