Arkösund

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Arkösund efter inventering och analys enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 40 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta över Arkösund.

Analys

Arkösund består vardera av en bostadsbebyggelse kring karaktären av fritidshus-/bostadsområde. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum men på tätorternas mer genomgående gator till integrerade transportrum eftersom bebyggelsen är betydligt glesare typ än i typiska bostadsområden. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. De flesta gator är korta och endast Arkösundsvägen har genomfartstrafik och därmed anspråk på högre hastighetsgränser. Arkösundsvägen trafikeras även av busstrafik. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator inom Arkösund förutom längs Arkösundsvägen som föreslås få 40 km/tim.

Kontakt