Åby och Jursla

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i de tättbebyggda områdena Åby och Jursla, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär främst att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 40 km/tim inom de tättbebyggda områdena.

Karta som visar hastighetsöversyn i Åby och Jursla.

Analys

Dagens hastighetsgränser i Åby och Jursla är generellt 50 km/tim. Vid fyra skolområden finns sträckor av 30 km/tim.

Karaktär

Livsrummet har bedömts till mjuktrafikrum på de flesta gatorna förutom några större gator som bedömts ha integrerat transportrum. Det är till exempel Gamla Stockholmsvägen, Kroktorpsvägen, Katrineholmsvägen och Nyköpingsvägen i Åby och Jurslavägen, Kvillingevägen och Jursla trädgårdsväg i Jursla. Några kortare sträckor har också bedömts som transportrum.

Dimensionerande trafiksäkerhetssituation

I princip hela gatunätet inom Åby och Jursla har bedömts som att oskyddade trafikanter är den dimensionerande trafiksituationen. Längs Nyköpingsvägen och Katrineholmsvägen i Åby och Jurslavägen i Jursla finns sträckor med separat gång- och cykelväg och där tillåter utformningen högre hastigheter.

21 övergångsställen i de två tätorterna har inventerats varav 16 i Åby och 5 i Jursla. I Åby har 7 övergångsställen klassats som gula kvalitetsavvikelser (mindre god standard). I Jursla finns 4 övergångställen med gul kvalitetsavvikelse. Övergångsställena med gul kvalitetsavvikelse finns alla längs föreslagna 40-sträckor där avvägningar gjorts mellan de olika anspråken. Vid dessa punkter sänks hastigheten från 50 km/tim. Vid Ättetorpsvägen och Jurslavägen bidrar även kollektivtrafikens krav på högre framkomlighet ett anspråk på minst 40 km/tim.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanspråket och anspråket på höga hastighetsgränser bedöms vara lågt för alla gator utom Nyköpingsvägen, Katrineholmsvägen och Jurslavägen som ingår i huvudnätet för biltrafik. Dessa fungerar som genomfartsgator, trafikeras av busstrafik samt är primära stråk för utryckningstrafik. Dessa gator har anspråk på högre hastighetsgränser än 30 km/tim.

Kvalitetsavvikelser

I tätorterna finns några inventerade platser där trafiksäkerhetsnivån kan innebära en högre risk för trafikanter.

I Jursla föreslås hastigheten höjas utanför Jursla förskola från 30 till 40 km/tim. En viss riskökning föreligger eftersom ingen riktig gång- och cykelbana finns längs sträckan utan endast en trottoar, samtidigt som kurvan gör sikten sämre. En ny bedömning och avvägning kring om 30 km/tim ska behållas utanför förskolan jämfört med tillgänglighetsanspråket längs med kollektivtrafikstråket bör göras innan höjningen genomförs.

I norra delen av Åby på Katrineholmsvägen föreslås hastigheten höjas från 50 till 60 km/tim, då tillgänglighetsanspråket är högre och bebyggelsen är glesare än inne i tätorten. Ingen gång- och cykelbana finns men antalet oskyddade trafikanter har bedömts vara lågt.
Avvägningar om behovet av utbyggda gång- och cykelvägar enligt kvalitetsavvikelserna ovan bör ses över innan hastighetsgränser höjs. Annars bedöms inga speciella åtgärder behöva genomföras för att anpassa trafikmiljön till den nya hastighetsgränsen. En utmärkning av entréerna till områdena skulle kunna förbättra känslan att man ankommer områden med annan trafikmiljö.

Kontakt