Nya hastighetsbegränsningar

Två bilder på gator där bilar åker eller står parkerade. 

Kvillingegatan och Skarphagsleden är två gator i Norrköpings kommun med olika förutsättningar. Ändå har de samma hastighet. Detta kommer tekniska kontoret nu att ändra på så att gatans standard istället kommer att få avgöra vilken hastighet som ska gälla.

Hastigheterna i Norrköpings tättbebygda områden ska anpassas efter gatans säkerhetsstandard, omgivning och typ av trafik för att uppnå:

  • säkrare trafik och ökad trygghet
  • lägre utsläpp och mindre buller
  • och ökad respekt och acceptans för den hastighetsgränserna.

De nya hastighetsgränserna

I Norrköpings centrum blir den nya hastigheten 30 km/tim. I bostadsområden kommer hastigheten att sänkas till 30 eller 40 km/tim beroende på vilken karaktär området har. Längs huvudgator och viktiga kollektivtrafikstråk kommer hastigheten att vara 40 eller 60 km/tim. På gator med bäst säkerhet och inga gående och cyklister kan 80 km/tim vara aktuellt.

Tidplan för införandet

Tidigt 2013 fick Norrköpings tätort nya hastigheter. Arbetet med en tidplan för övriga områden pågår.

Samtliga tättbebyggda områden i kommunen kan inte skyltas om samtidigt och det är aktuellt med etapper av införandet. Det är högprioriterat att genomförandet sker samordnat och att ”plottrighet” undviks.

Bakgrund och beslut

2008 tog riksdagen beslut om nya hastighetsgränser i 10-steg. I samband med det tog Sveriges kommuner och landsting (SKL) fram en handbok, Rätt fart i staden, som stöd för kommuner som vill förnya sitt hastighetssystem. Det långsiktiga målet är att enbart använda gränserna 30, 40, 60, 80 km/t inom tättbebyggt område.

Norrköpings kommun beslutar, genom tekniska nämnden, om hastighetsgränser inom tättbebyggt område. Under 2009 och 2010 analyserade tekniska kontoret samtliga tättbebyggda områden och kommer från 2012 att skylta om till de nya hastighetsgränserna. Analysen utgår från tekniska nämndens Riktlinje för hastighet och handboken SKL:s handbok Rätt fart i staden.