En miljökvalitetsnorm är en lagbestämmelse som anger en övre gräns för hur höga halterna av olika ämnen får vara. Miljökvalitetsnormerna baseras på EG-direktiv, och är även inskrivna i den svenska lagstiftningen.

Nivåerna på miljökvalitetsnormen är anpassade efter när det anses bli hälsofarligt om värdena överskrids. Hälsopåverkan kan uppkomma även vid värden under gränsvärdet.