Partiklar och andra luftföroreningar från vägtrafik orsakar en rad olika hälsoeffekter. Ingen vet exakt vad det är som gör att partiklar har de hälsoeffekter de har. Det kan handla om partiklarnas storlek, kemiska sammansättning, deras form, ytstruktur eller ytkemi. Eller en kombination. Partiklarna som rivs upp av dubbdäcken är mycket små och lätta.

Vi har alla olika grad av känslighet för partiklarna som dubbdäcken river loss. Men om vi utsätts för höga halter kan det påverka vår hälsa.

Partiklarna är så små att de kan följa med inandningsluften ner i lungorna. Människor som vistas mycket i utsatta miljöer riskerar att drabbas av sjukdomar.

De studier som genomförts hittills tyder på att slitagepartiklar i första hand påverkar luftvägarna, till exempel genom försämring av astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, samt luftvägsirritation.

En av dessa studier är från Stockholm. I den såg man att då partikelhalterna var som högst förekom det fler öppenvårdsbesök för astma och fler sjukhusinläggningar för luftvägssjukdomar.