Däckvalet

Översikt - Steg 2 av 5

2. Hur påverkas hälsan?

Vilka drabbas?
Alla kan drabbas av irritation i luftvägarna på grund av partiklar om halterna är tillräckligt höga. De som redan har någon form av luftvägssjukdom är extra känsliga, reagerar vid lägre halter och drabbas hårdare. PM10-partiklarna försämrar barns lungutveckling, vilket ger ett sämre utgångsläge för hälsan hela livet.


Partiklarna förvärrar sjukdomar som astma och KOL
Vi människor har alla olika grad av känslighet för partiklar, men utsätts vi för höga halter kan det påverka vår hälsa. De studier som genomförts hittills tyder på att slitagepartiklar i första hand påverkar luftvägarna. Det kan bidra till försämring av astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, samt luftvägsirritation.

Kontakt